Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai
JAUNUMI PAR KONKURSU

05
Jūl
2024
Būtiskākās izmaiņas valsts atbalsta programmā enerģiju ražojošo iekārtu iegādei

2024. gada 5. jūlijā  stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – MK noteikumu grozījumi). MK noteikumu grozījumi paredz paplašināt atbalstāmo projekta aktivitāšu loku, nosakot, ka vienlaikus ar saules elektrostaciju vai vēja elektrostaciju iegādi iedzīvotāji var saņemt valsts atbalstu arī par elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu iegādi, ja tās ietilpība būs vismaz 5 kWh liela. Maksimālais atbalsts elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtai ir 2 500 euro, nepārsniedzot 70% no iekārtas iegādes izmaksām. Valsts atbalsts tikai par atsevišķas elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādi nav paredzēts.

03
Jūl
2024
Palielina kopējo finansējumu saules paneļu, siltumsūkņu u.c. enerģiju ražojošo iekārtu iegādei

Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo interesi iegādāties atjaunīgās enerģijas ražošanas iekārtas (saules paneļi, siltumsūkņi u.c.) un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (akumulatorus), Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) ir palielinājusi kopējo pieejamo finansējumu 5milj. eiro apmērā šo iekārtu iegādei. 2024. gada 2. jūlijā Ministru kabinets (MK) apstiprināja attiecīgos grozījumus MK noteikumos. 

09
mai
2024
Plāno palielināt finansējumu atbalstam iedzīvotājiem atjaunojamo energoresursu izmantošanai

Vides investīciju fonds informē, ka tiek plānots palielināt finansējuma apjomu atbalsta programmai iedzīvotājiem atjaunīgo energoresursu ražošanas iekārtu uzstādīšanai. Līdz šim pieejamo finansējumu 40 miljonu eiro apmērā plānots palielināt līdz 45 miljoniem eiro. Finansējumu plānots palielināt, lai spētu sniegt atbalstu arvien pieaugošajam iedzīvotāju pieprasījumam saules paneļu uzstādīšanā un apkures iekārtu nomaiņai.

21
Jūn
2023
Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 150
Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150, ar kuriem ir atcelta prasība, ka dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes.
02
Jūn
2023
Monitoringa pārskata iesniegšana par saražoto enerģijas daudzumu
Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu vismaz vienu reizi gadā Finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz monitoringa pārskats norādot saražoto un patērēto enerģijas daudzumu monitoringa pārskata perioda laikā.
PAR KONKURSU

Konkursa mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās, atbalstot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu iegādi, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu un piegādi mājsaimniecības vajadzībām, vai mājsaimniecību pieslēgumu izveidošanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Konkursā plānots atbalstīt esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņu pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu:

 • koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
 • saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 400 l
 • siltumsūkņa (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW
Papildus varēs uzstādīt jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (mikroģenerātorus):
 • saules elektrostacijas (saules paneļi un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW
 • vēja elektrostacijas (vēja ģenerators un invertors) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 11,1 kW
 • elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas ar nominālo ietilpību vismaz 5 kWh (aktivitāte jāīsteno kopā ar saules vai vēja elektrostaciju)

Neatkarīgi no esošā apkures risinājuma iedzīvotāji var saņemt atbalstu par pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (projektēšana un siltummezgla izveide).

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona
– Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju un kura iesniedz projekta iesniegumu. Konkursā var piedalīties arī, ja dzīvojamai mājai ir vairāki īpašnieki un visi dzīvojamās mājas īpašnieki iesniedz  piekrišanas vēstuli par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā, kas ir notariāli apliecināta vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Projekta izmaksas ir radušās pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas, taču ne vēlāk kā līdz brīdim, kamēr beidzas noteikumu 4. punktā minētais atbalsts (45 000 000 euro), bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim.

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 euro un maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai izveides izmaksām, nepārsniedzot šo noteikumu 1. pielikumā noteikto atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem.

3. soļi līdz atbalstam un monitorings:

 1  solis
Iekārtu izvēle un iegāde

Jāizvēlas Latvijas uzņēmums no kura iegādāsieties iekārtas. Pēc iekārtu iegādes jānodrošina to uzstādīšana dzīvojamā mājā, uz zemes, kas saistīta ar dzīvojamo māju vai uz saimniecības ēku. Vienlaikus var realizēt vairākas aktivitātes vai vairākus projektus.

 2  solis
Pieteikuma iesniegšana

PieteikumsJāiesniedz projekta iesniegums Vides investīciju fondā atbalsta saņemšanai (nosūta uz epastu atbalsts@lvif.gov.lv un klāt pievieno pamatojošos dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu)

 3  solis
Līguma noslēgšana, atbalsta saņemšana

Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas starp projekta iesniedzēju un Vides investīciju fondu tiek noslēgts līgums par atbalsta piešķiršanu un 7 darba laikā uz projekta iesniedzēja norēķina kontu tiks pārskaitīts EKII finansējums.
Pirms līguma parakstīšanas pārliecinieties, ka ir norādīts projekta iesniedzēja norēķina konts.

 4  solis
Projekta monitorings

Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu vismaz vienu reizi gadā Finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz monitoringa pārskats, norādot saražoto un patērēto enerģijas daudzumu monitoringa pārskata perioda laikā.

Monitoringa pārskatu  līdz katra nākamā gada 1. maijam par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā iesniedz elektroniskajā monitoringa sistēmā (EMSI).

Lai pieslēgtos elektroniskajā monitoringa sistēmā ir jāievada piekļuves dati:
LIETOTĀJVĀRDSLīguma numurs, piemēram, EKII-6/0
PAROLEProjekta iesnieguma veidlapas pēdējās lapas apakšā norādīta parole – 8 simbolu kombinācija, piemēram, f4R4s341 (tikai tad, ja projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta www.ekii.lv sadaļā).

Ja ir noslēgti vairāki līgumi, tad lietotājvārds būs vienāds visiem līgumiem (pirmā noslēgtā līguma numurs).

Ja ir aizmirsta parole vai projekta iesnieguma veidlapa nav aizpildīta Fonda tīmekļa vietnē, tad var veikt paroles nomaiņu vai kontaktēties ar Fonda projektu vadītājiem uz epastu: atbalsts@lvif.gov.lv. Informācija par paroles nomaiņu tiek nosūtīta uz e-pastu, kas ir norādīts projekta iesnieguma veidlapā.

Finansējuma saņēmējs datu ievades laukos norāda saražotās un/ vai patērētās enerģijas apjomu kWh monitoringa pārskata gada laikā.


Piemērs - projekta izmaksas pārsniedz maksimālās izmaksas:

Projektā uzstāda saules paneļus ar invertora nominālo jaudu 4,5kW par kopējo līguma summa 3500 euro ieskaitot PVN. Maksimālās projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu ir 2200 euroEKII finansējums - atbalsts ir 2200 euro (3500 euro x 70% > 2200 euro). Projekta iesniedzēja finansējums ir 3500 euro - 2200 euro = 1300 euro.

Piemērs - projekta izmaksas nepārsniedz maksimālās izmaksas:

Projektā uzstāda saules paneļus ar invertora nominālo jaudu 4,5kW par kopējo līguma summa 2250 euro ieskaitot PVN. Maksimālās projekta attiecināmās izmaksas saskaņā ar noteikumu 1. pielikumu ir 2200 euroEKII finansējums - atbalsts ir 70% x 2250 euro = 1575 euro. Projekta iesniedzēja finansējums ir 2250 euro - 1575 euro = 675 euro.


Projekta izmaksu attiecināmību pamato ar:
 • pieņemšanas-nodošanas aktu
 • samaksu apliecinošiem dokumentiem - maksājuma dokuments vai kases čeks (darījuma informācija var tikt nosūtīta VID nodokļu nomaksas pārbaudei) vai nomaksas pirkuma līgums iekārtas iegādei
 • dokumentu, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes pieslēguma (ja attiecināms)
 • līgumu par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)
Iekārtas var iegādāties slēdzot līgumu par patēriņa kredītu (preces pirkumu ar pēcapmaksu), ja īpašuma tiesības uz iekārtu pāriet pircējam dienā, kad pircējs pieņem iekārtu (paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu).

Maksājuma dokumentu, kases čeka, pieņemšanas-nodošanas akta datumiem ir jābūt pēc Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās. Ja par projekta iesniegumā norādīto iekārtu ir veikts avansa maksājums pirms Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās (2022.03.09) un tas tiek iesniegts kā pamatojošais dokuments samaksas veikšanai, tad tāda iekārta nebūs attiecināma.

IETEIKUMI:

Par projektā uzstādīto iekārtu darbību atbild projekta iesniedzējs - dzīvojamās mājas īpašnieks.

Iesakām rūpīgi izvēlēties iekārtu pārdevēju vai uzstādītāju vai pakalpojuma sniedzēju.
Galvenie kritēriji, kam jāpievērš uzmanību ir:

 • apgrūtinājumu esamība komersantam - sekojošu apgrūtinājumu esamība norāda uz iespējamām komersanta problēmām nākotnē izpildīt saistības vai nodrošināt iekārtu garantijas apkopi, ja tāda radīsies (informāciju ērti ir pārbaudīt vienkopus ŠEIT ievadot komersanta reģistrācijas numuru):
  • VID administrēto nodokļu parādi
  • Aktuāli kavētie maksājumi
  • Likvidācijas process
  • Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā
 • patērētāju tiesību aizsardzības centra melnais saraksts - komersanti, kas labprātīgi nav izpildījuši Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas uzlikto lēmumu PĀRBAUDI ŠEIT

Projekta iesniedzējs un dzīvojamās mājas visi īpašnieki neatbilst noteikumu 12. punktā noteiktajām:
 • iesnieguma iesniegšanas termiņam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; (attiecināms, ja reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs) PĀRBAUDI ŠEIT
 • projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā centies prettiesiski iegūt vai ir ieguvis savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai centies prettiesiski ietekmēt vai ir ietekmējis projektu iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā Vides investīciju fondu vai citu projektu konkursa vērtēšanā iesaistītu amatpersonu vai ekspertu;
 • ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process PĀRBAUDI ŠEIT
 • ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas PĀRBAUDI ŠEIT un PĀRBAUDI ŠEIT
 • ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: PĀRBAUDI ŠEIT
  • kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;
  • krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
  • izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai proliferācijas finansēšana, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;
 • ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā PĀRBAUDI ŠEIT

Par mikroģeneratoru tiek uzskatīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, piemēram, saules, vēja sistēmas un ar tām saistītās iekārtas, piemēram, invertors. Mikroģeneratori paredzēti maiņstrāvas elektroenerģijas ražošanai ar vienas vai trīs fāžu spriegumu un darba strāvu līdz 16 A. Vienas fāzes elektrotīklā tas atbilst 3,7 kW, bet trīs fāžu elektrotīklā – 11,1 kW jaudai.
Sīkāka informācija par mikroģeneratoru pieslēgšanu ir atrodama AS Sadales tīkls tīmekļa vietnē.
Sīkāka informācija par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem palielinot pieslēguma jaudu.

Pamatnosacījumi saules paneļu montāžai uz jumta.

Par ēkas drošumu atbild ēkas īpašnieks. Ēkas pārbūvei nepieciešamie dokumenti noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Pirms iekārtu izvietošanas būtu jāveic:

 • ēkas tehniskā apsekošana, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju – ja nav nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, ēkas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūve, saules paneļu izvietošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja.
 • jumta seguma kvalitātes un noturības pārbaude, lai izvairītos no situācijām kad jumta seguma tehniskais stāvoklis nenodrošina tā kalpošanu saules paneļu kalpošanas laikā un nāktos jumta segumu nomainīt.

Ņemot vērā ka ir jānodrošina piekļuve saules paneļu tehniskai apsekošanai un tīrīšanai, tad uz slīpiem jumtiem saules paneļu atrašanās zonā ir jānodrošina jumta laipas vai darbam augstumā drošības sistēmu stiprināšanās punkti vai sistēmas. Uz plakaniem jumtiem paredzētajās apkalpošanas vietās ir jāierīko speciāli aprīkoti ejceļi. Lai uz jumta seguma nekrātos gruži un ūdens un līdz ar to nesamazinātu jumta seguma mūža ilgumu, kā arī lai saules paneļi nepārkarstu un būtu iespējams veikt jumta seguma kvalitātes kontroli, saules paneļiem ir jāatrodas atrautiem no jumta seguma vismaz 100 mm attālumā. Paneļu montētājam jāsastāda darbu pieņemšanas  akts, kurā ieteicams norādīt sekojošu informāciju:

 • montētāja vārds uzvārds un sertifikāta numurs
 • montāžas komplektu slodzes aprēķins, kuram jāpievieno jumta apskates akts
 • slēpto darbu akti ar foto fiksāciju par stiprinājumu montāžu jumta pamatnē
 • slēpto darbu akti ar foto fiksāciju par stiprinājumu iestrādi jumta segumā
 • sistēmas pabeigto darbu foto fiksācija, kurā ir jāredz visu sistēmas komponenšu iestrāde (kabeļu novietojums, stiprinājumu atrašanās vietas, paneļu novietojuma ģeometriskā atbilstība)

Jumta seguma apsekošanu jāveic ne retāk kā divas reizes gadā,  kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" un vienlaikus ieteicams veikt saules paneļu apsekošanu.


Ja dzīvojat pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās, pirms izvēlaties koksnes biomasas katlu, iesakām izvērtēt vai nav iespējams primāri pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai uzstādīt siltumsūkņus.

Granulu kamīnu iegāde konkursā netiek atbalstīta.

Lai arī koksnes kurināmais ir atjaunojamais resurss un ir viens no risinājumiem kā samazināt globālās klimata pārmaiņas, jāņem vērā, ka koksnes kurināšanas rezultātā rodas gaisa piesārņojums, kas negatīvi ietekmē cilvēku veselību, veģetāciju un nodara kaitējumu ēkām. Ja tomēr izvēlaties savu mājokli apkurināt ar koksnes kurināmo, aicinām iepazīties ar VARAM izstrādāto informatīvo materiālu, kurā sniegti padomi kā kurināt efektīvāk un kā pareizi ekspluatēt savu apkures katlu (pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/zini-kaitigos-gaisa-piesarnojuma-avotus).

Piesārņojuma avoti


Siltumsūkņa iegāde konkursā netiek atbalstīta, ja netiek nomainīts fosilā kurināmā katls. Fosilais kurināmais ir ogles, mazuts, gāze, bet nav malka vai koka granulas.

SVARĪGI:

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus. Ja netiek ievērota šī prasība, tad jāatmaksā viss projekta iesniedzējam izmaksātais atbalsts. Dzīvojamā māja ir pieņemta ekspluatācijā līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai vai tiks pieņemta ekspluatācijā 5 gadu laikā pēc līguma noslēgšanas un to apliecina ieraksts zemesgrāmatā. PĀRBAUDI ŠEIT

Dzīvojamā mājā var būt reģistrētas komercsabiedrības, bet tām ir jābūt Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētām struktūrvienībām (struktūrvienības adrese nevar būt norādīta dzīvojamā mājā, izņemot, ja ir de minimis atbalsts).

Gadījumā, ja dzīvojamā mājā ir reģistrēta komercsabiedrība, kurai nav nekādas saistības ar dzīvojamās mājas īpašnieku, tad ir jāraksta brīvā formā iesniegums uzņēmumu reģistram ar lūgumu mainīt publiskos reģistrus nenorādot tādu komersantu adreses dzīvojamā mājā. 

Dzīvojamās mājas īpašniekam vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekam un (ja attiecināms) arī citiem kopīpašniekiem, ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo dzīvojamo māju. Visiem dzīvojamās mājas īpašniekiem ir jābūt fiziskām personām un dzīvojamā māja, kur viens no tās īpašniekiem ir juridiska persona, neatbildīs MK noteikumu Nr. 150 prasībām un nevarēs saņemt valsts atbalstu.

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados
 • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu) atsavināšanas
 • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību

Dzīvojamā mājā tiek veikta saimnieciskā darbība un jāpiesakās de minimis atbalstam, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • dzīvojamā mājā ir reģistrēta SIA vai AS un tai nav reģistrēta VID cita struktūrvienība, kas nav dzīvojamā mājā
 • dzīvojamās mājas uzturēšanas vai tekošie izdevumi pilnībā vai daļēji būs norādīti kā attaisnotie izdevumi saimnieciskajā darbībā
 • dzīvojamās mājas telpas tiek iznomātas
 • saimnieciskās darbības veicēja preču piegāde un saņemšana tiek veikta dzīvojamā mājā
 • dzīvojamā mājā tiek apkalpoti saimnieciskās darbības veicēja klienti
 • dzīvojamā mājā ir iekārtots "birojs", no kura tiek veikta darbība - attālināta pieslēgšanās klientiem, programmēšana, tulkošana un citas saimnieciskās darbības
 • dzīvojamā mājā taisa preces (kūkas, siers, maize, drēbes u.c.), ko tālāk tirgo

De minimis atbalstam piesakās dzīvojamās mājas īpašnieks, kā fiziskā persona valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS) sadaļā "Citas sistēmas" apakšizvēlnē "De minimis" sadaļā aizpildot jaunu veidlapu.

Nosacījumi ir spēkā uz projekta iesniegšanas datumu un 5 gadus pēc līguma noslēgšanas par atbalsta saņemšanu.

Projekta iesniegumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā un paraksta projekta iesniedzējs ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Projektu iesniegumu izskatīšanu, vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, precizēšanu vai noraidīšanu nodrošina Vides investīciju fonds. Ja projekta iesniegumā tiek konstatēta neatbilstība, tad informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu.

Vides investīciju fonds un projekta iesniedzējs (turpmāk – atbalsta saņēmējs) projekta līgumu paraksta 30 darbdienu laikā pēc dienas, kad pieņemts komisijas lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu un pēc līguma parakstīšanas atbalsta saņēmējam tiek pārskaitīta atbalsta summa.

Projekta iesniegumu noraida uzreiz, ja:
 • nav iesniegta projekta iesnieguma veidlapa
 • projekta iesniegums ir iesniegts pēc 2024. gada 31. decembra vai beidzies finansējums
 • ir iesniegti vairāki projekta iesniegumi par vienu dzīvojamo māju (izskatīs pirmo saņemto)
 • projektā paredzētās aktivitātes nav plānots realizēt Latvijā

Mājsaimniecības neto uzskaites (kWh) sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot brīžos, kad elektrība netiek ražota vai ar pašu ražoto elektrības daudzumu nepietiek, piemēram, nakts stundās, ziemas periodā.

Ikmēneša elektroenerģijas izmaksas ikvienai Latvijas mājsaimniecībai veido trīs pozīcijas:

 • sadales un pārvades sistēmas operatoru pakalpojumi;
 • obligātā iepirkuma komponentes (OIK): fiksētā daļa (atbilstoši pieslēguma jaudai) un mainīgā daļa (atjaunojamie resursi, koģenerācija);
 • maksa par elektroenerģiju.

Mājsaimniecībām, kuras elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem resursiem, ir iespēja ietaupīt divas no pozīcijām: maksu par elektroenerģiju un OIK mainīgo daļu.

Neto patēriņš tiek aprēķināts, no patērētās elektroenerģijas (kWh) atņemot tīklā nodoto elektroenerģiju (kWh). Avots: sadalestikls.lv/lv/mikrogeneratora-pieslegsana.

Izvēloties neto uzskaites (kWh) sistēmu tiek automātiski izpildīti MK noteikumu 150 9.4. punkta nosacījumi monitoringa periodā un iesniegtie pārskati par saražoto elektroenerģiju tiks izmantoti statistikas vajadzībām.


Mājsaimniecības neto norēķinu (euro) sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā. 

SVARĪGI:
Tikai dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ar ko ir noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu var būt neto norēķinu sistēmas dalībnieks.

Izvēloties neto norēķinu (kWh) sistēmu jānodrošina MK noteikumu 150 9.4. punkta nosacījuma izpilde (vismaz 80 % no elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periodā, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā vai visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā). Pašpatēriņa nosacījuma izpildi uzskaita kWh nevis euro izteiksmē, tas ir - ja gada laikā saražo ar saules elektrosstaciju 1000 kWh elektroenerģiju, tad kopā ir jāpatērē vismaz 800 kWh elektroenerģijas. Naudas izteiksmē, ņemot vērā ka elektroenerģijas vidējā iepirkuma cena ir zemāka nekā pārdošanas cena, tad būs lielāki elektrības rēķini.

Elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā

Elektroenerģijas ražošanas iekārtas jauda, kW Maksimāli pieļaujamais saražotās elektroenerģijas pārpalikums, kWh
saules elektrostacijām vēja elektrostacijām
līdz 3 1 051 1 840
3,001–4 1 402 2 453
4,001–5 1 752 3 066
5,001–6 2 102 3 679
6,001–7 2 453 4 292
7,001–8 2 803 4 906
8,001–9 3 154 5 519
9,001–10 3 504 6 132
10,001–13 4 555 7 972
13,001–16 5 606 9 811
16,001–20 7 008 12 264
20,001–26 9 110 15 943
26,001–32 11 213 19 622
32,001–40 14 016 24 528
40,001–50 17 520 30 660
50,001–64 22 426 39 245
64,001–80 28 032 49 056
80,001–103 36 091 63 160
103,001–129 45 202 79 103
129,001–161 56 414 98 725
161,001–193 67 627 118 348
193,001–203 71 131 124 480
203,001–258 90 403 158 206
258,001–322 112 829 197 450
322,001–406 142 262 248 959
406,001–515 180 456 315 798
515,001–644 225 658 394 901
644,001–999,999 350 400 613 199
Vienlaikus ar saules elektrostaciju vai vēja elektrostaciju iegādi var saņemt valsts atbalstu par elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu (akumulatoru) iegādi, ja tās ietilpība būs vismaz 5 kWh liela. Maksimālais atbalsts elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtai ir 2 500 euro, nepārsniedzot 70% no iekārtas iegādes izmaksām. Valsts atbalsts tikai par atsevišķas elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādi nav paredzēts.

Uzstādot elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtu (akumulatoru) par to ir jāpaziņo AS Sadales tīkls un AS Sadales tīkla atļaujā tiks norādīts: 

Elektroenerģijas ražošanai izmantots energoresursu veids

Saules / Vēja elektrostacija + akumulators


Projektos, kur jau iepriekš ir tikusi izsniegta AS Sadales tīkls atļauja tiks izsniegta jauna AS Sadales atļauja, bet nemainīsies pārējie atļaujas nosacījumi. AS Sadales tīkls nav jāinformē, ja ir uzstādīts off-grid tipa invertors un elektrostacija nav pievienota kopējam tīklam.

Nepaziņošana par elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas (akumulatora) uzstādīšanu ir būtisks pārkāpums, jo apdraud AS Sadales tīkls darbinieku dzīvības, veicot elektrības pārrāvumu remonta darbus, un var būt pamats visa saņemtā valsts atbalsta atprasīšanai.
Papildus nosacījumi noteikumu 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9. un 9.1.10. apakšpunkta būvēm:

Par dzīvojamo māju tiek uzskatīta dzīvojamās mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde). Viens no īpašniekiem dzīvojamai mājai par ko iesniedz projekta iesniegumu nevar būt juridiskā persona. 

Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101), triju vai vairāku dzīvokļu mājas; triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupa (būves kods 1122) katrs dzīvojamās mājas īpašnieks var iesniegt savu projekta iesniegumu un nav jāsaņem pārējo īpašnieku piekrišana, ja katra māja ir reģistrēta atsevišķā zemesgrāmatā.

Ja ir viena zemesgrāmata par visiem īpašumiem, tad ir jāsaņem visu pārējo īpašnieku rakstiska piekrišana projekta realizācijai (parakstītai ar elektronisko parakstu vai notariāli apstiprinātai).

Projekta iesniegumu nevar iesniegt par tikai par atsevišķu telpu vai dzīvokli - izņēmums, ja par dzīvokli ir nosaukta dzīvojamā māja (piemēram, nevar iesniegt vairākus pieteikumus, ja dzīvojamā mājā ir vairāki īpašnieki un katram dzīvoklis ir citā stāvā - viens uz otru).
Finansējuma saņēmējam ir tiesības pēc valsts atbalsta saņemšanas veikt projektā uzstādīto iekārtu remontu, maiņu vai uzlabošanu. Par iekārtu maiņu, kas nepasliktina Projekta rezultātus, nav jāpaziņo Vides investīciju fondam.

Nomainīto iekārtu parametri nedrīkst būt sliktāki par Projektā uztādītajām iekārtām.
Saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem ir jāinformē par īpašnieka maiņa īpašumam (mājai):
 • māju plāno pārdot citam Latvijas iedzīvotājam: pirms nekustāmā īpašuma pārdošanas līguma noslēgšanas ir pienākums paziņot par plānoto darījumu. Iesniegumu sagatavo esošais mājas īpašnieks elektroniski, parakstot ar elektronisko parakstu un nosūta uz epastu atbalsts@lvif.gov.lv. Iesniegumā norāda iespējamā jaunā īpašnieka informāciju (vārds, uzvārds, telefona numurs un e-pasta adrese). Pēc informācijas saņemšanas Vides investīciju fonds pārbaudīs jaunā īpašnieka atbilstību konkursu regulējošajiem nosacījumiem un atbilstības gadījumā sagatavos pārjaunojuma līgumu parakstīšanai.
 • mājas īpašnieks ir nomiris: nekustāmā īpašuma iespējamiem mantiniekiem aicinām pēc iespējas ātrāk paziņot par personu, kas būtu gatavs pārņemt līgumā noteiktās saistības. Pēc mantojuma apliecības saņemšanas un izmaiņu reģistrēšanas zemesgrāmatā sagatavos pārjaunojuma līgumu parakstīšanai.
Ja jaunais dzīvojamās mājās īpašnieks neatbilst konkursa nosacījumiem vai nepiekrīt noslēgt pārjaunojuma līgumu par atbalsta līgumā noteikto saistību pārņemšanu (5 gadu monitorings), tad ir jāatmaksā viss saņemtais atbalsts. Pienākums atmaksāt saņemto atbalstu gulstas arī uz mantiniekiem, ja nav iespējams noslēgt ar viņiem pārjaunojuma līgumu par atbalsta līgumā noteikto saistību pārņemšanu.

KONKURSA NOLIKUMS

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS DOKUMENTI
VADLĪNIJAS UN PIEMĒRI
Līguma speciālie noteikumi
1.pielikums "Projekta rezultātu monitoringa pārskats"
  Vadlīnijas projektu iesniedzējiem versija 4

Monitoringa pārskatu iesniegšanas lietotāja instrukcija (versija 1.0)

Monitoringa pārskats jāsniedz vienu reizi gadā  līdz katra nākamā gada 1. maijam par 12 mēnešu periodu, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā

SEMINĀRI
2022.03.21 Vebinārs “Privātmāju energoefektivitāte. Atjaunojamie energoresursi” LASĪT VAIRĀK
2022.03.14 Vebinārs “Privātmāju energoefektivitāte. Finansējums un saules paneļi” LASĪT VAIRĀK
2022.03.09 Brauc zaļi, dzīvo zaļi – valsts atbalsta programmas nosacījumi LASĪT VAIRĀK
CITI NODERĪGI DOKUMENTI
Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta iesniegumu paraksta ar elektronisko parakstu un kopā ar pamatojošiem dokumentiem nosūta uz e-pastu: atbalsts@lvif.gov.lv

EKII un ALTUM un CFLA atbalstu programmu iedzīvotājiem salīdzinājums 

Papildus informācija: 25 480 151 (visu darbinieku kontakti)

PROJEKTU PIETEIKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI

Projekta pieteikumi:

Iesniedzējs Projektu iesniegumu skaits (gab.) Pieprasītais EKII finansējums (kopā, euro) Piešķirtais EKII finansējums (kopā, euro) Pieejamais EKII finansējums (kopā, euro)
Fiziska persona 12254 42 689 982,92 35 742 137,50 2 310 017,08