Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Projekta iesniegums

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums: 2 310 571.99 euro

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" projekta iesnieguma veidlapa

× Ieteikumi:

Projekta iesniegumu iesniedz pēc projekta pilnīgas pabeigšanas un apmaksas veikšanas!

Projekta iesniegumu paraksta ar elektronisko parakstu un kopā ar pamatojošiem dokumentiem nosūta uz e-pastu: atbalsts@lvif.gov.lv

Pirms aizpildāt projekta iesnieguma veidlapu lūgums iepazīties ar vadlīnijām un ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"

Projekta iesniegums, kurā nebūs izmantota projekta iesnieguma veidlapa atbilstoši MK noteikumu Nr. 150 2. pielikumam TIKS NORAIDĪTS! Aizpildot visus laukus zemāk esošajā formā tiek izveidota atbilstoša projekta iesnieguma veidlapa. 3. sadaļā aizpildāt tikai to apakšsadaļu par iekārtu, ko esat iegādājušies un citām aktivitātēm neko nenorādiet.

Konkursā ar māju saprot ēku, kas ir ierakstīta zemesgrāmatā un kas daļēji vai pilnībā pieder projekta iesniedzējam un iekārtu īpašniekam.

EKII konkursa ietvaros saņemtais atbalsts netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pamats: likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 9. panta pirmās daļas 42. punkts.

Projekta iesniegumā un tā pielikumos ir jānorāda patiesa informācija! Vēršam uzmanību, ka par atbalsta izkrāpšanas mēģinājumu var tikt ierosināta krimināllieta pamatojoties uz Krimināllikuma 177. pantu!

Projekta nosaukumam vienā teikumā jāatspoguļo projekta mērķis un vieta vai mājas nosaukums. Piemēram: Saules elektrostacijas uzstādīšana mājā "mājas nosaukums..."

Pēc iepazīšanās ar ieteikumiem vai paskaidrojumiem Jūs varat tos aizvērt spiežot × labajā pusē.

Ja kāds ievades lauks ir iekrāsots sarkanā krāsā, tad tas norāda uz nepilnīgi aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu vai projekta neatbilstību MK noteikumiem Nr. 150. Pirms iesniedziet tādu projekta iesniegumu lūgums kontaktēties ar Vides investīciju fonda projektu vadītājiem!

Papildus informācija:

25 480 151
25 480 153

Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta nosaukums:
1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju
Projekta iesniedzēja nosaukums (ja fiziskā persona - neaizpilda):
Projekta iesniedzēja reģistrācijas numurs (ja fiziskā persona - neaizpilda):
Projekta iesniedzēja darbības forma:
1.1. Informācija par projekta iesniedzēju (mājas īpašnieku/ kontaktpersonu)
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Deklarētā adrese / Juridiskā adrese
Iela, mājas un dzīvokļa Nr.:
Pilsēta/ pagasts:
Novads:
Pasta indekss:
E-pasta adrese:
Banka:
Konta Nr.:
SWIFT/IBAN:

× Ieteikumi:

Projekta iesniedzējs ir 2. sadaļā norādītās mājas īpašnieks (vai viens no) un 3. sadaļā norādīto iegādāto iekārtu īpašnieks.

Norāda e-pastu ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Nepieciešams pārliecināties, ka norādītā e-pasta adrese darbojas un tiek izmantota, jo uz to tiks nosūtīti precizējumu pieprasījums, ja tāds būs nepieciešams.
Obligāti norādīt projekta iesniedzēja vai pilnvarotās personas (ja pilnvarā ir pilnvarots saņemt atbalsta finansējumu) norēķina konta datus.
Ieteikums ir norādīt norēķina konta datus, no kura ir veikts maksājums par Projektā iegādātajām iekārtām. Apmaksu par Projektā iegādātām iekārtām var veikt arī cita fiziska persona vai arī no cita norēķina konta, kā norādīts Projekta iesnieguma veidlapā. Ieteicams norādīt norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē (bankā).

2. sadaļa – Projekta apraksts Jāaizpilda obligāti visi lauki

2.1. Projekta kopsavilkums un dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – māja) apraksts
Īsi aprakstīt projekta būtiskākās aktivitātes un rezultātus (ne vairāk kā 2000 zīmes).

2.2. Mājas raksturojums

Mājas parametri Raksturlielumi
Adrese
Pilsēta/ pagasts:
Novads:
Nekustāmā īpašuma kadastra numurs:
Mājas kadastra apzīmējums:
Mājas statuss:
Mājā:
Mājā netiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms):
Mājā tiek veikta saimnieciskā darbība (ja attiecināms):
Mājas tips:
Esošais apkures veids (ja attiecināms):
Esošais karstā ūdens saražošanas veids (ja attiecināms):
Kopējā mājas platība, m2:
Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (ja attiecināms):
Kurināmā veids (ja attiecināms):
Kopējais elektroenerģijas patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā (nav obligāti norādāms), kWh/ gadā:
Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva, A:
Fāžu skaits:

×
Viens projekts par māju kopumā Atsevišķs projekts par katru īpašumu
viena dzīvokļa māja

māja atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

 • dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot) (būves kods 11100101)
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2 (būves kods 11100102)
 • individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām (būves kods 11100103)
vairāku dzīvokļu mājavairāku dzīvokļu māja

māja atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)
 • daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101)
 • daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas (būves kods 11220102)
 • daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas (būves kods 11220103)
 • daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas (būves kods 11220104)
 • audzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (būves kods 11220105)

Par māju šo noteikumu kontektsā tiek uzskatīta mājas sastāvā esošo dzīvokļa īpašumu vai mājas daļa, kam ir viena kopēja robeža ar blakus īpašumu un atsevišķa, neatkarīga inženiersistēma (elektroenerģijas apgāde, ūdens apgāde un siltumapgāde)

vairāku dzīvokļu māja

māja atbilst vienai no šādām būvju klasēm:

 • dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas (būves kods 11210101)
 • daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām (būves kods 11220101)
 • daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas (būves kods 11220102)
 • daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas (būves kods 11220103)
 • daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas (būves kods 11220104)
 • audzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas (būves kods 11220105)

Mājai obligāti ir jābūt ierakstītai Zemesgrāmatā. Ja māja nav nodota ekspluatācijā, tad ir jābūt ierakstīta Zemesgrāmatā kā jaunbūve.
Ja māja nav nodota ekspluatācijā un netiks nodota ekspluatācijā 5 gadu laikā pēc līguma parakstīšanas, tad būs jāatmaksā visa saņemta atbalsta summa.
Ja publiskos reģistros www.kadastrs.lv par māju nav norādīts ekspluatācijā pieņemšanas gads, bet ir norādīts mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads un tas ir pirms Zemesgrāmatu likuma spēkā stāšanās datuma (stājās spēkā 05.04.1993), tad tiek pieņemts, ka māja ir nodota ekspluatācijā.
Gadījumos, ja ekspluatācijas uzsākšanas gads ir pēc 1993. gada 5. aprīļa un www.kadastrs.lv izdrukā vai Zemesgrāmatā nav norādīts mājas ekspluatācijā pieņemšanas gads, tad nepieciešams vērsties Valsts zemes dienestā vai būvvaldē un pieprasīt izziņu par mājas statusu un to, ka ir nodota ekspluatācijā vai pievienot citu dokumentu, kas apliecina mājas nodošanu ekspluatācijā.

Mājas īpašniekam ir zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz attiecīgo māju. Māja, kur viens no tās īpašniekiem ir juridiska persona, neatbildīs MK noteikumu Nr. 150 prasībām un nevarēs saņemt valsts atbalstu.
Tikai dzīvojamās vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ar ko ir noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu var būt neto norēķinu sistēmas dalībnieks.

× Ieteikumi:

Sadaļā "Esošais apkures veids" norāda apkures veidu pirms projekta realizācijas. Var būt vairāku risinājumu kombinācijas, piemēram: dabas gāzes katls; sašķidrinātās gāzes katls; šķidrā kurināmā katls; malkas katls; granulu katls; zeme-ūdens siltumsūknis; gaiss-ūdens siltumsūknis; gaiss-gaiss siltumsūknis; saules kolektors; elektriskie sildītāji (ietver siltās grīdas uz elektrību).

Sadaļā "Kopējais kurināmā (energoresursu) patēriņš" norāda fosilā kurināmā patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā, ja projektā nomaina fosilā apkures katlu. Ja nav pieejami dati par pēdējiem 12 mēnešiem, tad var norādīt arī par īsāku termiņu sniedzot par to skaidrojumu projekta iesnieguma 2.1. sadaļā. Informāciju obligāti norāda ja projektā ir paredzētas aktivitātes siltumenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai un papildus būs jāpievieno dokumenti, kas apliecina kurināmā patēriņu. Kurināmā patēriņa datu 12 mēnešu perioda beigu datums nevar būt senāks, kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas datuma. Papildus norāda kurināmā mērvienību: dabas gāzei – m3/gadā, šķidram kurināmam – l/gadā un pārējam kurināmam – kg/gadā.
Primāri norāda fosilā kurināmā patēriņu, bet ja ir kombinētā apkure – iekavās norāda informāciju par pārējo kurināmo. Elektrības patēriņu nenorāda.

Sadaļu "Kopējais elektroenerģijas patēriņš pēdējo 12 mēnešu periodā" norāda elektrības patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā vēlams norādīt visos projektos, lai varētu ieteikt Jums piemērotāko risinājumu.

Sadaļā "Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva un fāžu skaits (ja attiecināms)" norādītai informācijai jāsakrīt ar elektrības rēķinā norādīto "maksa par IAA strāvas lielumu" lielumu vai sadales tīkls tīmekļa vietnē norādīto informāciju. Ja projektā ir paredzētas aktivitātes elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanai, tad būs jāpievieno dokumenti, kas apliecina ievadaizsardzības aparāta nominālā strāvas un fāžu skaitam mājas pieslēgumā, ja minētā informācija nav redzama elektrības patēriņa datos.

Līgums par elektrības pieslēgumu var būt noslēgts ar citu mājsaimniecības ģimenes locekli (kopsavilkumā jānorāda radniecības pakāpe). Māja, kuras elektrības pieslēgums ar AS Sadales tīkls ir noslēgts ar juridisku personu nevar pretendēt uz atbalstu!

× Skaidrojumi par saimniecisko darbību:

Ja mājā tiek veikta saimnieciskā darbība, tad saimnieciskās darbības veicējam ir jāpiesakās De Minimis atbalstam!

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

 • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados
 • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu) atsavināšanas
 • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību

Mājā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • mājā ir reģistrēta SIA vai AS un tai nav reģistrēta VID cita struktūrvienība, kas nav mājā
 • mājas uzturēšanas vai tekošie izdevumi pilnībā vai daļēji būs norādīti kā attaisnotie izdevumi saimnieciskajā darbībā
 • mājas telpas tiek iznomātas
 • pie mājas ir izlikta komersanta informatīvā plāksne
 • saimnieciskās darbības veicēja preču piegāde un saņemšana tiek veikta mājā
 • mājā tiek apkalpoti saimnieciskās darbības veicēja klienti
 • mājā ir iekārtots "birojs", no kura tiek veikta darbība - attālināta pieslēgšanās klientiem, programmēšana, tulkošana un citas saimnieciskās darbības
 • mājā taisa preces (kūkas, siers, maize, drēbes u.c.), ko tālāk tirgo
 • bērnu pieskatīšana, ja par to saņem līdzfinansējumu

Nosacījumi ir spēkā uz projekta iesniegšanas datumu un 5 gadus pēc līguma noslēgšanas par atbalsta saņemšanu un tiek vērtēts ne tikai formāli, bet arī pēc būtības.

× Ugunsdrošības prasības

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem mājās ir jābūt:

 • dūmu detektoram un uz tā korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Dzīvoklī jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektors jāizvieto pie griestiem telpās, kurās pārsvarā guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki
 • ugunsdzēsības aparātam un uz tā korpusa būtu iestrādāts (iespiests) individuālais vai partijas numurs un CE atbilstības marķējums. Ugunsdzēsības aparāta dzēstspējai jābūt vismaz 21A 113B (skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts apzīmē ugunsgrēka klasi: A - kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B - kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti)
3. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji
1. Siltumenerģiju vai elektroenerģiju ražojoša iekārta
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam ar energoefektivitātes klasi A+" ir atbalstāma, ja vienlaikus nomaina esošo fosilos energoresursus (ogles, degakmens, dabas gāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, mazuts) izmantojošu apkures katlu.

Projekta iesniegumam obligāti būs jāpievieno fosilo kurināmo iegādes dokumenti!

Ja dzīvojat pilsētās un blīvi apdzīvotās teritorijās, pirms izvēlaties koksnes biomasas katlu, iesakām izvērtēt vai nav iespējams primāri pieslēgties centralizētajai siltumapgādes sistēmai vai uzstādīt siltumsūkņus.
Lai arī koksnes kurināmais ir atjaunojamais resurss un ir viens no risinājumiem kā samazināt globālās klimata pārmaiņas, jāņem vērā, ka koksnes kurināšanas rezultātā rodas gaisa piesārņojums, kas negatīvi ietekmē cilvēku veselību, veģetāciju un nodara kaitējumu ēkām. Ja tomēr izvēlaties savu mājokli apkurināt ar koksnes kurināmo, aicinām iepazīties ar VARAM izstrādāto informatīvo materiālu, kurā sniegti padomi kā kurināt efektīvāk un kā pareizi ekspluatēt savu apkures katlu (pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/zini-kaitigos-gaisa-piesarnojuma-avotus).

Skursteņa izbūves, akumulācijas tvertnes, iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas. Granulu kamīnu iegāde konkursā netiek atbalstīta. Projektā var vienlaicīgi nomainīt vairākus fosilos energoresursus izmantojošus apkures katlus pret koksnes biomasas katliem, kas piemēroti granulu kurināmajam. Atbalsta lielumu tādā gadījumā rēķina no uzstādīto koksnes biomasas katlu kopējās jaudas.

Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai. Vēršam uzmanību, ka Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kas nosaka, ka sadedzināšanas iekārtu izvēli jāsaskaņo Rīgas domes siltumapagādes jautājumu komisijā.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzstādot maksimāli pieļaujamo iekārtu (50 kW): 3 400 euro

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka granulu apkures katliem vismaz 1 reizi gadā ir jāveic skursteņa tīrīšana.

1.2. siltumsūknis (zeme-ūdens tips)
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.2. siltumsūknis (zeme–ūdens tips)" ir atbalstāma, ja vienlaikus nomaina esošo fosilos energoresursus (ogles, degakmens, dabas gāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, mazuts) izmantojošu apkures katlu. Projekta iesniegumam obligāti būs jāpievieno fosilo kurināmo iegādes dokumenti!

Akumulācijas tvertnes un vadības bloka (izņemot ja neatdalāmi no siltumsūkņa bloka), iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas. Attiecināmas ir āra kontūras izbūvei nepieciešamo materiālu izmaksas: cauruļvadu kontūrs ar apsaisti, nesasalstošs šķidrums (ūdens un glikols) un paša siltumsūkņa bloka izmaksas. Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādāti vairāki siltumsūkņi, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto siltumsūkņu kopējās jaudas.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzstādot maksimāli pieļaujamo iekārtu (50 kW): 13 000 euro

Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai. Vēršam uzmanību, ka Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kas nosaka, ka lokālā siltumavota projektēšana un izbūve ir jāsaskaņo Rīgas domes siltumapagādes jautājumu komisijā.

1.3. siltumsūknis (gaiss-ūdens tips)
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.3. siltumsūknis (gaiss–ūdens tips)" ir atbalstāma, ja vienlaikus nomaina esošo fosilos energoresursus (ogles, degakmens, dabas gāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, mazuts) izmantojošu apkures katlu. Projekta iesniegumam obligāti būs jāpievieno fosilo kurināmo iegādes dokumenti!

Akumulācijas tvertnes un vadības bloka (izņemot ja neatdalāmi no siltumsūkņa bloka), iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas. Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādāti vairāki siltumsūkņi, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto siltumsūkņu kopējās jaudas.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzstādot maksimāli pieļaujamo iekārtu (20 kW): 4 700 euro

Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai. Vēršam uzmanību, ka Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kas nosaka, ka lokālā siltumavota projektēšana un izbūve ir jāsaskaņo Rīgas domes siltumapagādes jautājumu komisijā.

1.4. siltumsūknis (gaiss-gaiss tips)
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.4. siltumsūknis (gaiss–gaiss tipa)" ir atbalstāma, ja to uzstāda papildus aktivitātēm 1.1. - 1.4. vai atsevišķi, ja vienlaikus nomaina esošo fosilos energoresursus (ogles, degakmens, dabas gāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, mazuts) izmantojošu apkures katlu. Projekta iesniegumam obligāti būs jāpievieno fosilo kurināmo iegādes dokumenti!

Vadības bloka (izņemot ja neatdalāmi no siltumsūkņa bloka), iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas. Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādāti vairāki siltumsūkņi, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto siltumsūkņu kopējās jaudas.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzstādot maksimāli pieļaujamo iekārtu (20 kW): 2 400 euro

Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai. Vēršam uzmanību, ka Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu, kas nosaka, ka lokālā siltumavota projektēšana un izbūve ir jāsaskaņo Rīgas domes siltumapagādes jautājumu komisijā.

1.5. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni
Iekārtas nosaukums, modelis:
Akumulācijas tvertnes tilpums, l:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.5. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" atsevišķi ir atbalstāma, ja vienlaikus nomaina esošo fosilos energoresursus (ogles, degakmens, dabas gāze, sašķidrinātā gāze, dīzeļdegviela, mazuts) izmantojošu apkures katlu. Aktivitāti var brīvi kombinēt ar aktivitātēm 1.1. - 1.4.

Iekārtu transportēšanas, montāžas un ieregulēšanas izmaksas nav attiecināmas.

Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādātas vairākas saules kolektoru sistēmas ar akumulācijas tvertnēm, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto akumulācijas tvertņu kopējā tilpuma.

Maksimālā atbalsta intensitāte uzstādot maksimāli pieļaujamo iekārtu (300 l): 1 700 euro

1.6. saules elektrostacija
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.6. saules elektrostacija" ir atbalstāma, ja to uzstāda īpašumā, kur atrodas māja, kas norādīta projekta iesnieguma veidlapas 2. sadaļā vai blakus pieguļošā īpašumā. Saules paneļus ir pieļaujams uzstādīt arī uz projekta iesniedzēja īpašumā esošās zemes vai uz citas būves, kas ir ierakstīta Zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda. Pieļaujams ir uzstādīt saules paneļus uz konstrukcijām, kas nav būves. Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai.

Iekārtas (invertora) nominālā jaudu, kW norāda iestatīto invertora jaudu, kas norādīts AS Sadales tīkls atļaujā. Gadījumos, ja uzstādīto saules paneļu nominālā jauda ir mazāka par AS Sadales tīkls atļaujā norādīto jaudu, tad jānorāda uzstādīto saules paneļu kopējā jauda.

Uz atbalstu var pretendēt arī tajos gadījumos, kad mājā jau ir uzstādīti saules paneļi un invertors un grib palielināt kopējo jaudu. Tādā gadījumā jānorāda starpība starp AS Sadales tīkls atļaujā norādīto invertora pieslēguma jaudu pirms un pēc jaudas palielināšanas. Gadījumos, ja uzstādīto saules paneļu nominālā kopēja jauda ir mazāka par AS Sadales tīkls atļaujā norādītās jaudas starpību, tad jānorāda uzstādīto saules paneļu kopēja jauda. Projekts, kurā jau bija uzstādīti saules paneļi un atbalsts pieprasīts par jau uzstādītajiem saules paneļiem tiks noraidīts!

Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādātas vairākas saules elektrostacijas, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto saules elektrostaciju kopējās jaudas. Atbalsts netiek sniegts, ja iegādājās tikai invertoru! Iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas.

Pamatnosacījumi saules paneļu montāžai uz jumta.

Par mājas drošumu atbild mājas īpašnieks. Mājas pārbūvei nepieciešamie dokumenti noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi". Pirms iekārtu izvietošanas būtu jāveic:

 • mājas tehniskā apsekošana, lai noskaidrotu jumta konstrukciju nestspēju – ja nav nepieciešams veikt būvdarbus, piemēram, mājas vai jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana vai inženiertīkla pievada izbūve, saules paneļu izvietošanai nav nepieciešama būvvaldes atļauja.
 • jumta seguma kvalitātes un noturības pārbaude, lai izvairītos no situācijām kad jumta seguma tehniskais stāvoklis nenodrošina tā kalpošanu saules paneļu kalpošanas laikā un nāktos jumta segumu nomainīt.

Ņemot vērā ka ir jānodrošina piekļuve saules paneļu tehniskai apsekošanai un tīrīšanai, tad uz slīpiem jumtiem saules paneļu atrašanās zonā ir jānodrošina jumta laipas vai darbam augstumā drošības sistēmu stiprināšanās punkti vai sistēmas. Uz plakaniem jumtiem paredzētajās apkalpošanas vietās ir jāierīko speciāli aprīkoti ejceļi. Lai uz jumta seguma nekrātos gruži un ūdens un līdz ar to nesamazinātu jumta seguma mūža ilgumu, kā arī lai saules paneļi nepārkarstu un būtu iespējams veikt jumta seguma kvalitātes kontroli, saules paneļiem ir jāatrodas atrautiem no jumta seguma vismaz 100 mm attālumā. Paneļu montētājam jāsastāda darbu pieņemšanas akts, kurā ieteicams norādīt sekojošu informāciju:

 • montētāja vārds uzvārds un sertifikāta nummurs
 • montāžas komplektu slodzes aprēķins, kuram jāpievieno jumta apskates akts
 • slēpto darbu akti ar foto fiksāciju par stiprinājumu montāžu jumta pamatnē
 • slēpto darbu akti ar foto fiksāciju par stiprinājumu iestrādi jumta segumā
 • sistēmas pabeigto darbu foto fiksācija, kurā ir jāredz visu sistēmas komponenšu iestrāde (kabeļu novietojums, stiprinājumu atrašanās vietas, paneļu novietojuma ģeometriskā atbilstība)

Jumta seguma apsekošanu jāveic ne retāk kā divas reizes gadā, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu" un vienlaikus ieteicams veikt saules paneļu apsekošanu.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 4 000 euro

Pievieno AS Sadales tīkls izsniegto atļauju, kas ir parakstīta ar elektronisko parakstu (no AS Sadales tīkls puses) nepārveidotā formātā (EDOC) - nepievienot tikai word dokumentu vai ieskanētu atļauju!

1.7. vēja elektrostacija
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas nominālā jauda, kW:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja nosaukums:
Iekārtas pārdevēja/ uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Aktivitāte "1.7. vēja elektrostacija" ir atbalstāma, ja to uzstāda īpašumā, kur atrodas māja, kas norādīta 2. sadaļā.
Vēja elektrostaciju ir pieļaujams uzstādīt uz projekta iesniedzēja īpašumā esošās zemes pēc iespējas tuvāk mājai vai uz citas būves, kas ir ierakstīta zemesgrāmatā uz projekta iesniedzēja vārda un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Iekārtas (invertora) nominālā jaudu, kW norāda iestatīto invertora jaudu, kas norādīts AS Sadales tīkls atļaujā. Gadījumos, ja uzstādītās vēja elektrostacijas nominālā jauda ir mazāka par AS Sadales tīkls atļaujā norādīto jaudu, tad jānorāda uzstādītās vēja elektrostacijas jauda.

Uz atbalstu var pretendēt arī tajos gadījumos, kad mājā jau ir uzstādīta vēja elektrostacija un invertors un grib palielināt kopējo jaudu. Tādā gadījumā jānorāda starpība starp AS Sadales tīkls atļaujā norādīto invertora pieslēguma jaudu pirms un pēc jaudas palielināšanas. Gadījumos, ja uzstādītās vēja elektrostacijas nominālā jauda ir mazāka par AS Sadales tīkls atļaujā norādītās jaudas starpību, tad jānorāda uzstādītās vēja elektrostacijas jauda.
Projekts, kurā jau bija uzstādītas vēja elektrostacijas un atbalsts pieprasīts jau par uzstādītajām vēja elektrostacijām tiks noraidīts!

Ja projektā vienlaicīgi tiek iegādātas vairākas vēja elektrostacijas, tad atbalsta lielumu rēķina no uzstādīto vēja elektrostaciju kopējās jaudas.

Atbalsts netiek sniegts, ja iegādājās tikai invertoru! Iekārtu transportēšanas, montāžas un ieregulēšanas izmaksas nav attiecināmas.

Pirms iekārtu uzstādīšanas ieteicams pārliecinieties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums iekārtu uzstādīšanai.

Maksimālā atbalsta intensitāte: 11 000 euro

Pievieno AS Sadales tīkls izsniegto atļauju, kas ir parakstīta ar elektronisko parakstu (no AS Sadales tīkls puses) nepārveidotā formātā (EDOC) - nepievienot tikai word dokumentu vai ieskanētu atļauju!

2. Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
Pieslēguma jauda, kW:
Uzstādītāja nosaukums:
Uzstādītāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:

×

Uzmanību!

Atbalstāmas ir pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksas – iekārtas un darbi. Nav attiecināmas izmaksas pievadi no siltummezgla līdz mājai, ja tādi ir nepieciešami un siltummezgls nav izbūvēts mājā.

Līgums par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai ir noslēgts ar projekta iesniedzēju!

Ja projektā ir norādīta aktivitāte: "Pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide", tad nav pieļaujama projekta aktivitāte "esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu".

Maksimālā atbalsta intensitāte pie maksimālās pieslēguma jaudas: 8 600 euro

3. Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta
Iekārtas nosaukums, modelis:
Iekārtas jauda, kWh:
Piegādātāja nosaukums:
Piegādātāja reģistrācijas numurs:
Rēķina Nr. (kases čeka Nr.) vai nomaksas pirkuma līguma Nr.: Datums: Samaksas datums:
Datums: Samaksas datums:
Izmaksas kopā, euro:
Finanšu instrumenta atbalsts, euro:
Kopā izmaksas:
Kopā Finanšu instrumenta atbalsts:

×

Uzmanību!

Akumulāciju sistēmās tiek izmantoti dažādi veidi, kā uzglabāt un izmantot elektroenerģiju. Visbiežāk sastopamie veidi ir: litija jonu akumulatori un litija fosfāta akumulatori, tāpat arī, piemēram, svina, nikeļa-kadmija akumulatori. Katram no šiem akumulatoru veidiem ir savas priekšrocības un trūkumi atkarībā no lietošanas gadījuma un vajadzībām. Izvēles laikā ir jāņem vērā gan izmaksas, gan nepieciešamā uzglabāšanas kapacitāte, gan ilgtermiņa uzticamības prasības.

Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārta ir iespēja nodrošināt dzīvojamajā mājā saražotās elektroenerģijas (no saules elektrostacijām un vēja elektrostacijām) uzkrāšanu un nenodošanu kopējā tīklā, t.i. izmantot dienas laikā saražoto elektroenerģiju patērēt vakara un nakts stundās.

Aktivitāte: "Elektroenerģijas uzglabāšanas iekārta" ir pieļaujama, ja vienlaikus tiek realizēta aktivitāte "1.6. saules elektrostacija" vai "1.7. vēja elektrostacija".

Iekārtu transportēšanas, montāžas, ieregulēšanas un palīgmateriālu izmaksas nav attiecināmas.

Maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 % no elektroenerģijas uzglabāšanas iekārtas iegādes izmaksām, nepārsniedzot kopējo atbalsta apjomu 2500 euro

4. sadaļa - Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts
Ir Nav NA
1. Ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona, – pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumiem Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" (turpmāk – noteikumi)
× Skaidrojums: Iesniedz notariāli apstiprinātu pilnvaru, ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja pilnvarotā persona!

Iesniedz tajos gadījumos, ja projekta iesniegumu paraksta cita persona, kas nav projekta iesniedzējs (mājas īpašnieks).

Pilnvara apliecina pilnvarojumu par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju konkursā un veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ar universālu pilnvaru pilnvarotājs pilnvaro pilnvaroto personu pārstāvēt pilnvarotāju visos gadījumos, ja vien pilnvarā nav noteikti īpaši ierobežojumi.

Ar ģenerālo (speciālo) pilnvaru pilnvarotājs pilnvaro pilnvaroto personu pārstāvēt pilnvarotāju tikai pilnvarā noteiktajos gadījumos. Pilnvarā jābūt norādītam pilnvarojumam par tiesībām pārstāvēt projekta iesniedzēju atbalsta saņemšanai konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai” un tiesības veikt visas darbības, kas nepieciešamas projekta iesniedzēja pienākumu atbilstošai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem. Lai pilnvarotai personai būtu tiesības saņemt projekta iesniedzējam pienākošos atbalsta summu savā bankas kontā, tad tas ir speciāli jānorāda pilnvarā.

Pārstāvot projekta iesniedzēju uz pilnvaras pamata ir jānodrošina, ka tas norādīts tiek norādīts vismaz sekojošos dokumentos:
• līgumos
• rēķinos
• pieņemšanas-nodošanas aktos
Teksta piemērs: Jānis Bērziņš, ko uz 2022. gada 1. jūnija universālpilnvaras pamata pārstāv Līga Bērziņa

Ieteikums pilnvaras darbības termiņu noteikt vismaz mēnesi pēc projekta iesniegšanas datuma, gadījumā, ja pilnvarotā persona ir pilnvarota arī projekta iesnieguma precizējumu sagatavošanai.

Pilnvaras, kas būs izsniegtas pirms MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās var netikt akceptētas. Pilnvara nav attiecināma uz darījumiem pirms pilnvaras izsniegšanas.

2. Iekārtas uzstādītāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minēto prasību izpildi par uzstādīto siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu, tai skaitā veiktos darbus, uzstādītās siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas parametrus, iekārtu kopuma ieregulēšanu un projekta iesniedzēja instruktāžas veikšanu
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minētās aktivitātes.

Pieņemšanas-nodošanas aktu obligāti paraksta projekta iesniedzējs un komersants vai tā pārstāvis un netiks akceptēti pieņemšanas-nodošanas akti, ko būs parakstījusi fiziskā persona, kā iekārtu pārdevējs vai uzstādītājs. Iesakām, ka pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta komersants no kā iegādājāties iekārtas, lai nodrošinātu, ka garantijas laikā netiek anulēta iekārtu garantija neatbilstošas iekārtu uzstādīšanas dēļ. Papildus iesakām pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt iekārtu garantijas termiņus, ja tas nav atsevišķi norādīts citos dokumentos.

Gadījumā, ja iekārtu pārdevējs ir viena juridiskā persona, bet uzstāda cita juridiskā persona, tad var būt vairāki pieņemšanas-nodošanas akti.

Pieņemšanas-nodošanas akts (paraugs)

Rīgā, (norāda vietu un datumu - datumam ir jābūt pēc MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās)

vārds uzvārds (jāsakrīt ar projekta iesniegumā 1. sadaļā norādīto), turpmāk saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un nosaukums, reģistrācijas Nr. reģistrācijas numurs (jāsakrīt ar projekta iesniegumā 3.1. sadaļā norādīto) turpmāk saukts Izpildītājs, tās pārstāvja vārds uzvārds personā, no otras puses, abi kopā un atsevišķi sauktas Puses paraksta šo pieņemšanas-nodošanas aktu, apliecinot, ka datums ir uzstādījis/uzstādītas mājas adresē (norāda precīzu adresi, kur uzstādītas iekārtas un jāsakrīt ar projekta iesniegumā 2.2. sadaļā norādīto informāciju):

 • Saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni: nosaukums (akumulācijas tvertnes lielums SVARĪGS PARAMETRS! l) (norādītai informācijai jāsakrīt ar projekta iesnieguma 3.1. sadaļā norādīto – var norādīt papildus tehniskos parametrus, bet minimums jānorāda MK noteikumos Nr. 150 atbalsta aprēķināšanai noteiktais parametrs), SN: (norāda iekārtas seriālo numuru/us, un tiek veikta to fotofiksācija)
 • Saules elektrostacija: nosaukums (iekārtas jauda SVARĪGS PARAMETRS! kW) (norādītai informācijai jāsakrīt ar projekta iesnieguma 3.1. sadaļā norādīto, ja projektā saules paneļu nominālā jauda ir mazāka par invertora jaudu. Var norādīt papildus tehniskos parametrus, bet minimums jānorāda MK noteikumos Nr. 150 atbalsta aprēķināšanai noteiktais parametrs), SN: (norāda iekārtas seriālo numuru/us, un tiek veikta to fotofiksācija) un Invertors XYZ (jauda SVARĪGS PARAMETRS! kW) (norādītai informācijai jāsakrīt ar projekta iesnieguma 3.1. sadaļā norādīto - var norādīt papildus tehniskos parametrus, bet minimums jānorāda MK noteikumos Nr. 150 atbalsta aprēķināšanai noteiktais parametrs), SN: (norāda iekārtas seriālo numuru/us, un tiek veikta to fotofiksācija)

turpmāk saukts Iekārtas.

Puses apliecina, ka ir veikta Iekārtu kopuma ieregulēšana un Pasūtītāja instruktāža par Iekārtu darbību. (svarīgi - jābūt norādītam pieņemšanas-nodošanas aktā!)

Ieteikums veicot aktivitāti "esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu" pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt, ka ir demontētas/atvienots vecais apkures katls.

Ja iekārta netiek uzstādīta mājā, tad pieņemšanas-nodošanas aktā ir jānorāda tehniskie iemesli, kas pamato, ka tas nav iespējams.

Pieņemšanas-nodošanas aktu iesakām parakstīt tikai pēc elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas saņemšanas, kas dod atļauju ieslēgt mikroģeneratoru.

Pasūtītājam nav nekādu pretenziju pret Izpildītāju.

Pasūtītāja pārstāvis:

__________________________

2022. gada __. ______________

Izpildītāja pārstāvis:

__________________________

2022. gada __. ______________

3. Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts un projekta iesniedzēja parakstīts pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina noteikumu 16.4. apakšpunktā minēto prasību izpildi
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.4. apakšpunktā minētās aktivitātes

Ja centralizētās siltumapgādes sistēmas siltummezgla un pieslēguma norēķina dokumentā nav skaidri pieslēguma izmaksas, tad to var norādīt pieņemšanas – nodošanas aktā.

4. Dokumenti, kas apliecina kopējo kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu, ja tiek īstenota noteikumu 16.1. apakšpunktā minētā aktivitāte
× Skaidrojums: Iesniedz obligāti, ja maina fosilā kurināmā katlu!

Ja projektā ir paredzētas aktivitātes siltumenerģijas ražošanai, tad jāiesniedz dokumenti par fosilā kurināmā patēriņu. Informācijai ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.2. sadaļas 11. rindā norādīto informāciju.

Fosilais kurināmais ir ogles, gāze (dabas gāze un sašķidrinātā gāze), dīzeļdegviela, mazuts, degakmens u.c.
Elektrība, koka briketes, koka granulas un malka nav fosilais kurināmais.

Ja māja iepriekš nav tikusi ekspluatēta vai nav pieejami dati, datus iesniedz par īsāku termiņu, kad ir patērēts fosilais kurināmais.
Projekta iesniegums, kurā netiks pievienoti dokumenti, kas apliecina kopējo fosilā kurināmā (energoresursu) patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu mājā pirms projekta realizācijas, nesaņems atbalstu par 16.1. apakšpunktā minēto aktivitāti..

5. Siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas vietas (vietu) vai pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija, tai skaitā uzstādītās iekārtas tehnisko rādītāju vai uzstādītās iekārtas modeļa koda fotofiksācija
× Skaidrojums: Iesniedz visi projektu iesniedzēji!

Fotofiksācijās nedrīkst būt redzamas fiziskās personas vai cita sensitīvā informācija!

Katrai iekārtai minimums nepieciešamas divas fotofiksācijas – kopskats, kur var redzēt iekārtas sasaisti ar māju un iekārtas tehniskos datus, tai skaitā iekārtas seriālo numuru.
Ieteicams fotofiksāciju veikt labā apgaismojumā, lai izvairītos no bilžu miglainības. Ieteicamais vienas bildes izmērs 1280 x 1024 pikseļi – ieteicams ne vairāk kā 2MB, faila formāts jpeg, png.

Veicot aktivitāti “esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu” ir jāiesniedz fotofiksācija par fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla demontāžu (pirms un vēlams, lai varētu redzēt fosilo kurināmo vai pieslēgumu gāzes vadam un pēc, kur redzams, ka fosilā kurināmā katls ir pilnībā atvienots no sistēmas)..

6. Kases čeka kopija vai cits pirkuma apmaksu apliecinošs dokuments par siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādi
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.1., 16.2., 16.3. un 16.6. apakšpunktā minētās aktivitātes.

Darījumu apliecinošs dokuments ir kases čeks, VID reģistrēta numurētā kvīts vai preču pavadzīme.

Dokumentā ir jābūt skaidri norādītam:

 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja nosaukuma
 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja juridiskai adresei
 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja reģistrācijas numuram
 • dokumenta numuram
 • dokumenta datumam
 • kases aparāta numuram, ja čeks
 • precīzam iekārtas/pakalpojuma aprakstam, skaitam un cenai bez PVN, atsevišķi PVN piemērota likme un summa un kopsumma.

Ja iekārtas pārdevējs veic arī iekārtu piegādi un uzstādīšanu, tad dokumentā ir skaidri jāizdala iekārtas iegādes cena, iekārtas piegādes cena un iekārtas uzstādīšanas cena.

Iekārtas pirkuma maksas samaksu apliecinoša dokumenta datums nevar būt pirms MK kabineta noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās.

Atbalsts netiek piešķirts esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņai pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu, ja māja pēdējo trīs gadu laikā pirms apkures sistēmas nomaiņas ir atslēgta no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

Papildus ir jāpievieno maksājuma dokumenti par rēķinu apmaksu - konta izdruka vai maksājuma uzdevumi no internetbankas. Projekta iesniedzējs dokumentus paraksta ar elektronisko parakstu, ja tie nav jau parakstīti no bankas puses ar elektronisko parakstu.

7. Ja siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādei slēgts nomaksas pirkuma līgums, – kases čeka kopija vai cits pirkuma maksas daļas (tai skaitā avansa maksājuma) samaksu apliecinošs dokuments un nomaksas pirkuma līguma kopija
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja iekārta tiek iegādāta slēdzot nomaksas pirkuma līgumu.

Nomaksas pirkuma līgumā ir jābūt minimāli šādai informācijai:

 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja nosaukums
 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja juridiskā adrese
 • iekārtas pārdevēja / uzstādītāja reģistrācijas numurs
 • pircēja nosaukums
 • iekārtas nosaukums un parametri
 • iekārtas uzstādīšanas vieta.

Nomaksas pirkuma līgumā ir jābūt viennozīmīgi noteiktam, ka īpašuma tiesības uz iekārtu pāriet pircējam pēc nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas brīdi vai pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts, tad tas obligāti ir jāpievieno projekta iesniegumam.

Atbalsta saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc atbalsta summas saņemšanas pārskaitīt atbalsta summu iekārtas pārdevējam pirkuma maksas nomaksai (ja saņemtā atbalsta summa ir mazāka par atlikušo nomaksas pirkuma līguma summu, pārskaitāma visa saņemtā atbalsta summa; ja saņemtā atbalsta summa ir lielāka par atlikuša nomaksas pirkuma līguma summu, pārskaitāma tikai atlikusī nomaksas pirkuma līguma summu) un iesniegt Vides investīciju fondā samaksu apliecinošu dokumentu.

8. Kases čeka kopija vai cits samaksu apliecinošs dokuments par pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšanu un siltummezgla izveidi
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.4. apakšpunktā minētās aktivitātes.

Darījumu apliecinošs dokuments ir kases čeks, VID reģistrēta numurētā kvīts vai preču pavadzīme.

Dokumentā ir jābūt skaidri norādītam:

 • uzstādītāja nosaukumam
 • uzstādītāja juridiskai adresei
 • uzstādītāja reģistrācijas numuram
 • dokumenta numuram
 • dokumenta datumam
 • kases aparāta numuram, ja čeks
 • precīzam pakalpojuma aprakstam, skaitam un cenai bez PVN, atsevišķi PVN piemērota likme un summa un kopsumma.

Dokumentā ir skaidri jāizdala galvenās pozīcijas. Labiekārtošanas izmaksas nav attiecināmas.

Siltumapgādes sistēmas projektēšanas un izveides apliecinošo dokumentu datums nevar būt pirms MK kabineta noteikumu spēkā stāšanās.

Papildus ir jāpievieno maksājuma dokumenti par rēķinu apmaksu - konta izdruka vai maksājuma uzdevumi no internetbankas. Projekta iesniedzējs dokumentus paraksta ar elektronisko parakstu, ja tie nav jau parakstīti no bankas puses ar elektronisko parakstu.

9. Ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību ekodizaina prasībām attiecībā uz pieļaujamām emisijām un atbilstību noteiktajai energoefektivitātes klasei atbilstoši noteikumu 18. punktā minētajām prasībām
×

Iesniedz, ja projektā paredzēts koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot) iegāde!

Ražotājs izsniedz apliecinājumu, ka koksnes biomasas katlam, kas piemērots granulu kurināmajam, atbilst šādām prasībām:

 • Komisijas 2015. gada 28. aprīļa Regulas (ES) 2015/1189, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām cietā kurināmā katliem prasībām attiecībā uz pieļaujamajām gaisu piesārņojošo vielu emisijām;
 • Komisijas 2015. gada 27. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) 2015/1187, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz cietā kurināmā katlu un cietā kurināmā katla, papildu sildītāju, temperatūras regulatoru un saules enerģijas iekārtu komplektu energomarķējumu minētajai energoefektivitātes klasei A+.

Pirms iekārtas iegādes iesakām pieprasīt no iekārtas pārdevēja/uzstādītāja minēto ražotāja apliecinājumu/ sertifikātu un obligāti pārliecināties, ka par iekārtu ir norādīts, ka tā atbilst vismaz energomarķējumam ar energoefektivitātes klasi A+.

10. Ja ēka ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa, – Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par projektā īstenoto aktivitāšu atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām
×

Iesniedz, ja māja ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis vai tā daļa!

Aktuālais valsts kultūras pieminekļu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē: https://mantojums.lv/cultural-objects.

Ja projekts būs realizēts valsts aizsargājamā kultūras piemineklī un nebūs iesniegts atzinums, tad Vides investīciju fonds nosūtīs informāciju par realizēto projektu nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei un noraidīs projekta iesniegumu.

11. Dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.1. apakšpunktā minētās aktivitātes un iepriekš kā fosilais kurināmais tika izmantota dabas gāze!

Ir pieļaujams, realizējot projektu netiek pilnībā atslēgta dabas gāzes padeve, ja to izmanto ēdiena gatavošanai vai ūdens sildīšanai (ja ūdens sildīšanas iekārta ir pilnīgi atsevisķa iekārta no apkures iekartas). Tādā gadījumā pamatojošais dokuments būtu akts par gāzes apkures katla atvienošanu.

Dokumenta datums nevar būt pirms MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās datuma.

12. Līguma kopija par mājas pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.4. apakšpunktā minētās aktivitātes.

Dokumentā ir jābūt skaidri norādītam:

 • centralizētās siltumapgādes operātora nosaukumam
 • centralizētās siltumapgādes operātora juridiskai adresei
 • centralizētās siltumapgādes operātora reģistrācijas numuram
 • dokumenta numuram
 • dokumenta datumam
 • precīzai pieslēguma adresei
 • pieslēguma jauda, kW.

Dokumenta datums nevar būt pirms MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās datuma.

13. Elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija par elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu sistēmai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanu, ja iekārta tiek uzstādīta mājā ar pieslēgumu elektroenerģijas sistēmai
×

Iesniedz tajos gadījumos, ja projektā paredzētas 16.2. apakšpunktā minētās aktivitātes.

Atļaujas kopiju Latvijā izsniedz AS Sadales tīkls un sīkāka informācija ir atrodama tīmekļa vietnē: https://sadalestikls.lv/lv/mikrogeneratora-pieslegums

Lai saņemtu atļauju (atļauja mikroģeneratora pieslēgšanai) ir jāveic 5 soļi:

 1. solis - vajadzību apzināšana un piemērotās jaudas noteikšana
 2. solis - pieteikums mikroģeneratora pieslēgšanai klientu portālā e-st.lv. AS Sadales tīkla atbilde par iespēju pieslēgt jaunu ražošanas iekārtu nav atļauja.
 3. solis - pārbūves darbu veikšana atbilstoši AS Sadales tīkls norādījumiem (ja attiecināms)
 4. solis - iekārtas uzstādīšana
 5. solis - maksājuma veikšana

Dokumenta datums nevar būt pirms MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās datuma.

Pievieno AS Sadales tīkls izsniegto atļauju, kas ir parakstīta ar elektronisko parakstu (no AS Sadales tīkls puses) nepārveidotā formātā - nepievienot tikai word dokumentu vai ieskanētu atļauju!

Ja projektā tiek uzlikta papildus elektroenerģijas ražošanas iekārta esošajai, tad jāiesniedz ir AS Sadales tīkls atļauja pirms projekta realizācijas un AS Sadales tīkls atļauja pēc projekta realizācijas. Projektos, kur nepalielināsies AS Sadales tīkla atļaujā norādītā invertora iestatītā jauda, atbalsts par elektroenerģijas ražošanas iekārtu nav paredzēts..

14. Ja projekts tiek īstenots mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs, – notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, parakstīta citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā
×

Iesniedz, ja Zemesgrāmatā ir norādīts, ka māja pieder vairākiem īpašniekiem vai ir domājamās daļas no nekustāmā īpašuma. Piekrišanu iesniedz arī gadījumos, ja ir rindu vai dvīņu māja un Zemesgrāmatā nav ieraksts par īpašuma lietošanas kārtību, kas paredz iespēju uzstādīt iekārtas katram īpašniekam sava īpašuma daļā bez citu kopīpašnieku piekrišanas.

Piekrišanu iesniedz visi pārējie nekustāmā īpašuma īpašnieki un katrs īpašnieks izsniedz atsevišķu piekrišanu.

Ja mājas īpašnieks ir nepilngadīgā persona, tad tās vārdā piekrišanu sniedz bāriņtiesa.

Piekrišanā ir jābūt norādītam:

 • kopīpašnieka vārdam, uzvārdam
 • kam piekrīt (jāsakrīt precīzi ar projekta iesniegumā norādītām aktivitātēm)
 • kurā īpašumā piekrīt realizēt

Piekrišanas datumam ir jābūt pēc MK noteikumu Nr. 150 spēkā stāšanās, bet vēlams pirms iekārtu iegādes un uzstādīšanas veikšanas.

Katrs rindu mājas vai dvīņu mājas īpašnieks var iesniegt atsevišķi savu projekta iesniegumu.

15. De minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotas veidlapas izdruka vai vēstule, kurā norādīts sistēmā izveidotās un apstiprinātās projekta iesniedzēja veidlapas identifikācijas numuru, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja attiecināms)
16. Līguma kopiju par elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas izmantošanu, kas noslēgts ar dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas, kurā projekta ietvaros ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta, īpašnieku (ja attiecināms)
17. Citi dokumenti
×

Iesniedz visi projekti, kas realizē 16.2. apakšpunktā minēto aktivitāti pēc 2024. gada 1. maija.

Neto norēķinu (euro) sistēma ļauj elektrotīklā nodoto enerģiju izmantot visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā.

Tikai dzīvojamās vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks ar ko ir noslēgts līgums par atbalsta saņemšanu var būt neto norēķinu sistēmas dalībnieks.

Izvēloties neto norēķinu (euro) sistēmu, jānodrošina MK noteikumu Nr. 150 9.4. punkta nosacījuma izpilde (vismaz 80 % no elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju pašpatēriņam gada griezumā (12 mēnešu periodā, kas sākas kārtējā gada 1. martā un beidzas nākamā gada februāra pēdējā dienā) attiecīgajā elektroenerģijas sistēmas pieslēgumā vai visos dzīvojamās mājas vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieka objektos kopā).

Papildus jāņem vērā elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas ietvaros maksimāli pieļaujamais elektrotīklā nodotās un pašpatēriņam neizmantotās elektroenerģijas pārpalikums 12 mēnešu periodā.

Pašpatēriņa nosacījuma izpildi uzskaita kWh nevis euro izteiksmē, tas ir - ja gada laikā saražo ar saules elektrostaciju 1000 kWh elektroenerģiju, tad kopā ir jāpatērē vismaz 800 kWh elektroenerģijas. Naudas izteiksmē, ņemot vērā ka elektroenerģijas vidējā iepirkuma cena ir zemāka nekā pārdošanas cena, tad būs lielāki elektrības rēķini.

×

1. Atļauja nomainīt esošo apkures katlu
Realizējot aktivitāti “esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa pret jaunu siltumenerģijas ražošanas iekārtu” nepieciešams pārliecināties pašvaldības vietējā būvvaldē vai nav nepieciešams papildus saskaņojums apkures katlu nomaiņai. Vēršam uzmanību, ka Rīgā ir spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 97 Par teritoriālajām zonām siltumapgādes veida izvēlei un prasībām siltumapgādes sistēmas iekārtu izvēlei, kas nosaka, ka pirms siltumapgādes veida maiņas nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pašvaldības Siltumapgādes jautājumu komisijai lūdz saskaņojumu siltumapgādes veida izvēlei siltumapgādes sistēmas iekārtu uzstādīšanai.
Par nepieciešamību saskaņot siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas iekārtas būvniecību vai uzstādīšanu iesakām vērsties vietējās pašvaldības būvpārvaldē.

2. Mājas elektrības pieslēguma atļautā slodze
Realizējot aktivitāti “jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde” ieteicams pievienot AS Sadales tīkls tīmekļa vietnes ekrānizdruku, kur redzama mājas pieslēgumā atļautā slodze vai līgumu ar operatoru par elektrības piegādi vai pēdējais elektrības rēķins, ja tajā ir redzama pieslēgumā atļautā patēriņa slodze.
Norādām, ka Rīgas pilsētā ir noteiktas teritorijas, kurās saules paneļu izvietošana ir iepriekš jāsaskaņo – piemēram, Rīgas vēsturiskajā centrā – Vecrīgā.

3. Dāvinājuma līgums
Gadījumos, ja iekārtas ir iegādājies projekta iesniedzēja mājsaimniecības cita persona, tad lai iekārtu izmaksas būtu attiecināmas projektā, tās ir jādāvina projekta iesniedzējam – mājas īpašniekam.

Pilnvarotā persona (aizpilda tik, ja projekta iesniegumu iesniedz projekta iesniedzēja notariāli pilnvarotā persona):
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Pilnvaras izdošanas datums:

Apliecinājums un pieteikuma iesniegšana:

×

Piekrišana personas datu apstrādei!

Informējam, ka personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu projekta iesniegumā noteiktās prasības, kura parakstītājs ir datu subjekts, vai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas.
Šajā pieteikumā norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Vides investīciju fonds", pārziņa adrese: Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, e-pasts: pasts@lvif.gov.lv, datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@lvif.gov.lv. Personas datu saņēmēji - normatīvajos aktos noteiktās personas.
Jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus pēc projekta iesnieguma saņemšanas. Jums ir tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, labot un dzēst tos, iebilst pret to apstrādi, kā arī iesniegt Datu valsts inspekcijā sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi.

Projekta iesniegumu kopā ar pamatojošiem dokumentiem paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta uz e-pastu: atbalsts@lvif.gov.lv

Ja pamatojošie dokumenti ir parakstīti atsevišķi ar elektronisko parakstu, tad atkārtoti tos nevajag vairs parakstīt.

Norādām, ka projekta pieteikums ir jāatsūta e-pastā, bet ja pamatojošie dokumenti ir saglabāti tīmekļa vietnē, tad pārliecinieties vai tiem ir pieeja no konta: atbalsts@lvif.gov.lv.

Drošs elektroniskais paraksts ir kvalificēts elektroniskais paraksts. Sīkāka informācija: eParaksts.lv vai Dokobit.com.