Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Atbalsta programmu iedzīvotājiem salīdzinājums
 
EKII: www.ekii.lv

ALTUM: www.altum.lv

CFLA: www.cfla.gov.lv
Atbalsta programmas nosacījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
https://likumi.lv/ta/id/330568
Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumi Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
https://likumi.lv/ta/id/321021
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/340874
Kopējais finansējums 40 miljoni euro 5,37 miljoni euro 12,44 miljoni euro
Piemērots vairāk Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas zina kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā Ģimenēm ar apgādībā esošiem bērniem, kas grib uzlabot dzīvojamās mājas energoefektivitāti Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kas grib nomainīt apkures iekārtas, ja kā kurināmo izmanto malku
Atbalstāmās aktivitātes 1. jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
2. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules un vēja elektrostacijas)
3. mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
1. jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas (saules un vēja elektrostacijas) iegāde
2. energoefektivitātes paaugstināšana:
 • būvdarbi dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās
 • inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • jaunas ūdens sildīšanas iekārtu iegāde un uzstādīšana
 • jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde un uzstādīšana
 • citi pasākumi, ja tie nepieciešami vienlaikus ar kādu no augstāk minētajiem pasākumiem dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai
1. mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
2. siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegāde
3. biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegāde
4. elektriskās apkures sistēmas siltumenerģijas avotu iegāde un uzstādīšana
Pieejamie atbalsta veidi
 • Grants (atbalsts)
 • Garantija
 • Tehniskā palīdzība (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)
 • Grants (tikai ģimenēm ar vismaz 1 bērnu vai iestājušos grūtniecību)
 • Grants (atbalsts)
Maksimālais granta (atbalsta, dāvinājuma) apjoms Līdz 15000 euro vienam projektam/dzīvojamajai mājai nepārsniedzot 70% no attiecināmām izmaksām (par katru atbalstāmo aktivitāti var iesniegt vienu projekta iesniegumu par vienu daudzdzīvokļu māju vai dzīvojamo māju)
 • Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai – līdz 5000 euro
 • Saules un vēja elektrostacijas – līdz 4000 euro
Granti savstarpēji nesummējas – iespējams saņemt vienu no grantiem
1. uzsaukums: pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai (95% no attiecināmām izmaksām)
2. uzsaukums: siltumsūkņi (85% no attiecināmām izmaksām)
3. uzsaukums: granulu katli (70% no attiecināmām izmaksām)
4. uzsaukums: atvērts (50% no attiecināmām izmaksām)
4400 euro uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā
Tehniskā palīdzība Nav paredzēts 1000 euro atbalsts (paredzēts, ja atbalsta saņēmējs ir persona, kura apgādībā ir vismaz viens bērns, vai personai iestājusies grūtniecība, vai persona, kurai ir iestājusies grūtniecība, un atbalsta saņēmējs ir norādīts kā gaidāmā bērna tēvs):
 • būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās dokumentācijas izstrādes izmaksas
 • ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādes izmaksas
Dokumentāciju sagatavo ALTUM atlasīti pakalpojuma sniedzēji (skatīt sarakstu)
Tehniskā palīdzība tiek izmaksāta kopā ar grantu pēc pasākumu īstenošanas
Nav paredzēts
Aizdevuma garantija Nav paredzēts Paredzēts, ja nepieciešams papildu nodrošinājums kredītiestādes aizdevumam:
 • līdz 30% apmērā no aizdevuma summas
 • nepārsniedz 20000 euro
 • termiņš nepārsniedz 10 gadus
Aizdevums nav obligāts
Nav paredzēts
Atbalsta saņēmējs
 • fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu
Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs – jāiesniedz citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir viena dzīvokļa māja vai divu dzīvokļu māja, vai 
 • fiziskas personas, kuras ir dzīvokļa īpašumos sadalītas divu dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, vai dzīvokļa īpašumos nesadalītas viena dzīvokļa mājas vai divu dzīvokļu mājas kopīpašnieki, kuriem zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir attiecīgā dzīvojamā māja
 • privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja
Projekta iesniedzējs nodrošina nepieciešamos dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem
Projekta iesniedzējs
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • pilnvarotā persona – fiziska persona, atbalsta saņēmējs pilnvarojis viņa vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu
 • pilnvarotā persona – fiziska vai juridiska persona, kuru šo dzīvojamo māju īpašnieki pilnvarojuši viņu vārdā īstenot atbalstāmos pasākumus, kā arī slēgt līgumus un parakstīt ar tiem saistītos darījuma dokumentus par atbalsta saņemšanu
 • īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona
 • kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku, kuru īpašumā ir dzīvojamā māja, pilnvarota persona
Reģions Visā Latvijas teritorijā Visā Latvijas teritorijā Valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijas
Dzīvojamā māja Saskaņā ar būvju klasifikāciju:
 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100101; 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
 • triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103; 11220104; 11220105)
Saskaņā ar būvju klasifikāciju:
 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100101; 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
Saskaņā ar būvju klasifikāciju:
 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
 • triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103)
Dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50 m2
Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus
Atbilst E klasei vai efektīvākai klasei
Dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW)
Dzīvojamās mājas statuss Pieņemta ekspluatācijā vai piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jāpieņem ekspluatācijā Pieņemta ekspluatācijā Pieņemta ekspluatācijā vismaz septiņus  gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus
Saimnieciskā darbība Dzīvojamā mājā un palīgēkās, kur uzstādītas iekārtas, var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus Dzīvojamā mājā netiek veikta saimnieciskā darbība Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus
Izmaksu attiecināmības periods Sākot ar 2022. gada 9. martu Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana pēc līguma noslēgšanas Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana, iekārtu uzstādīšana pēc līguma noslēgšanas
Projekta pieteikumu iesniegšana Sākot ar 2022. gada 15. martu līdz 2024. gada 31. decembrim (ja pietiek finansējums) Notiek jaunu pieteikumu pieņemšana Jaunu pieteikumu pieņemšana ir pārtraukta
Pieteikšanās kārtība 1. realizē projektu
2. elektroniski iesniedz projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus atbalsts@lvif.gov.lv
3. noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. saņem atbalstu – grantu
1. sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus mans.altum.lv
3. noslēdz līgumu ar ALTUM
4. realizē projektu
5. elektroniski iesniedz izmaksas pieprasījumu mans.altum.lv atbalsta saņemšanai, norādot, ka projekts pabeigts
6. saņem atbalstu – tehnisko palīdzību un grantu vai tikai grantu
1. sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus CFLA
3. noslēdz līgumu ar CFLA
4. realizē projektu
5. saņem atbalstu – grantu
Projekta monitorings 5 gadu monitorings iesniedzot monitoringa pārskatus Vides investīciju fondā
 • Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts
 • Pēc elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšanas un atbalsta izmaksas – ALTUM veiks pārbaudi, vai vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām. Šī pārbaude tiks veikta 5 gadu periodā. Ja atbalsta saņēmējs izmanto neto uzskaites sistēmu atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktajam un par nodoto elektroenerģiju nesaņem atlīdzību, tiek uzskatīts, ka iepriekšminētais nosacījums tiek izpildīts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi.
 • 5 gadu pēcuzraudzība
Nosacījumi jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • maksimālais atbalsts 4 000 euro
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • maksimālais atbalsts 4 000 euro
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
 • tiek sasniegts primārās enerģijas patēriņa samazinājums vismaz 20% apmērā (skatīt: ALTUM aprēķina metodika)
 • vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izmantojot Elektroenerģijas tirgus likuma noteikto neto uzskaites vai norēķinu sistēmu
 • maksimālais atbalsts 4 400 euro uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā
 • drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves
Nosacījumi siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei Esoša fosilos energoresursus (gāze, ogles, dīzeļdegviela, akmeņogles) izmantojoša apkures katla nomaiņa uz:
 • koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot)
 • saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300l
 • siltumsūknis (gaiss, ūdens, zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50kW (ieskaitot)
Nav prasība par nomaiņu vai uzstādāmo katlu. Paredzēts siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem. Iekārtu iegāde un uzstādīšana pieļaujama īstenojot kādu no energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kas kopumā nodrošina, ka:
 • dzīvojamās mājas apkures patēriņa līmenis tiek samazināts nodrošinot, ka tiek paaugstināta dzīvojamās mājas energoefektivitātes klase un tā nav zemāka par C ēku energoefektivitātes klasi un
 • tiek samazināts dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā
Sākotnēji iesniedz sākotnējo dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējumu, bet piesakoties atbalsta izmaksai – ēkas pagaidu energosertifikātu
Nav prasība par nomaiņu vai uzstādāmo katlu:
 • uzstādāmās iekārtas spēj gada ietvaros pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu siltumapgādi apkurei vajadzības
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo (viena dzīvokļa mājas un divu dzīvokļu mājas)
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (triju vai vairāku dzīvokļu mājas)
Atbalsta kombinēšana ar citām atbalsta programmām Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām) Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām) Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)
Iesniedzamie dokumenti Uzstādot saules vai vēja elektrostacijas:
1) iekārtas uzstādītāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
3) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
4) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
5) elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija
Īstenojot mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai:
1) siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija
3) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
4) līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)
Uzstādot siltumenerģijas ražošanas iekārtu:
1) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinoši dokumenti
2) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
3) siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
4) ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību (ja attiecināms)
5) dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms)
Citi MK noteikumos Nr. 150 24. punktā noteiktie dokumenti
Īstenojot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus – sākotnējais dzīvojamās mājas energoefektivitātes novērtējums
Plānojot uzstādīt saules vai vēja elektrostacijas:
1) dokumenti, kas apliecina elektroenerģijas patēriņu par pēdējo 12 mēnešu periodu
2) aprēķins, kas apliecina, ka projekta īstenošanas laikā tiks sasniegts 20% primārās enerģijas samazinājums (skatīt: ALTUM aprēķina metodika)
3) piedāvājums no šo noteikumu iekārtu tirgotāja, kurā norādīta mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu jauda (saules paneļu un invertora nominālā un iestatītā jauda) un to ikgadējais vidējais ģenerētais elektroenerģijas apjoms
4) informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai
Citi MK noteikumos Nr. 103 8. punktā noteiktie dokumenti, kas apliecina dzīvojamās mājas un atbalsta saņēmēja atbilstību nosacījumiem
tiks precizēts