Home    Map page    Help    Contacts      LV   EN   RU
Purchase of a car

Zemāk sniegta informācija par komersantiem (projekta īstenotājs), kas ir noslēguši līgumus par bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu tirdzniecību ar EKII atbalstu, pieejamiem transportlīdzekļiem iegādei (informācija tiks precizēta pēc konkursa beigām) un sniegta informācija par līzinga devējiem, kas var finansēt transportlīdzekļa iegādi.

Vehicle information
Seller: ADAM AUTO SIA
Registration number: 50203164831
Address: Krasta iela 66, Rīga
Certificate: 2588 (A, B, C, D, E)
Kontaktinformācija: 67078000 (info.krasta@amserv.lv)
Model and trade name of the car: Peugeot e-Expert Combi L3 50 kWh
Car price without accessories (standard equipment) (euro without VAT): 41736.00 euro 
Condition: Jauns
Car category: M1 (Elektro)
Greenhouse gas emissions of a car*: 0.00 g CO2
Car mileage between full charges*: 330 km
The maximum speed of the car*: 160 km/h
novertejums*:
Sēdvietas*:
Financial support offered by the project applicant:

papildus atlaide 1000 euro bez PVN vai ziemas riepu komplekts 500 euro bez PVN un atlaide 500 euro bez PVN

* - par datu pareizību atbild transportlīdzekļa pārdevējs. Pirms konkrētā transportlīdzekļa iegādes, ieteikums ir pārliecināties, ka transportlīdzekļa izgatavotāja izsniegtajā transportlīdzekļa atbilstības sertifikātā ("Certificate of Conformity" jeb "CoC"), kas apliecina, ka konkrētais transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļu tipam, kam piešķirts Eiropas Savienības transportlīdzekļu tipa kopējais apstiprinājums (EC Whole Vehicle Type Approval) vai CSDD izsniegtajā elektroniskajā transportlīdzekļa individuālā apstiprinājuma sertifikātā norādītā informācija sakrīt ar šeit norādīto informāciju.


Zemāk ir norādīta informācija par elektromobiļu un ārēji lādējama hibrīdauto iegādes nosacījumiem  Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk - EKII) konkursa ietvaros.

Konkursa ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:

8.1. jauna rūpnieciski ražota M1 un N1 kategorijas elektromobiļa, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde (ar jaunu elektromobili saprot automobili, kas ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem un par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g CO2/km un pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN));

8.2. lietota rūpnieciski ražota M1 un N1 kategorijas elektromobiļa, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde (nav reģistrēts Latvijā ilgāk par 6 mēnešiem un elektromobiļa iegādes cena nav zemāka par 5 500 euro (bez PVN) un nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN));

8.3. jauna rūpnieciski ražota M1 un N1 kategorijas ārēji lādējama hibrīdauto, kuriem atbilstības sertifikātā atbilstoši normatīvajam aktam par riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu norādītais nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 50 km un transportlīdzekļu maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegāde (ar jaunu ārēji lādējamu hibrīdauto saprot automobili, kas ir lietots mazāk par sešiem mēnešiem vai nobraucis mazāk par 6000 kilometriem un par mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un tai pat laikā tam ir uzstādīts iekšdedzes dzinējs, un kopējās SEG emisijas ir līdz 50g CO2/km atbilstoši pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūras (WLTP) svērtajam kombinētajam ciklam un pārdošanas cena bāzes komplektācijā nepārsniedz 60 000 euro (bez PVN));

8.4. fiziskas personas īpašumā esoša Latvijas Republikā vismaz pēdējos trīs gadus reģistrēta un vismaz pēdējos trīs gadus izmantota ceļu satiksmē ar derīgu pielaidi ceļu satiksmei M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa, kas aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā, norakstīšana, nododot to apstrādes uzņēmumam (nav obligāts priekšnosacījums citām aktivātēm).

Konkursa ietvaros atbalsta saņēmējs ir fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kas pie projekta īstenotāja (auto pārdevējs-komenrasants, kas ir noslēdzis projekta līgumu) iegādājas (var izmantot līzinga pakalpojumus) elektromobili vai ārēji lādējamu hibrīdauto.

Konkursa ietvaros fiziska persona - pircējs nevar iegādāties elektromobili vai ārēji lādējamu hibrīdauto, ja:

 • transportlīdzekļa pirkumam tuvākajā dienā, kurā pieejama Valsts ieņēmumu dienesta informācija par nodokļu parādiem, fiziskai personai ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (attiecināms tajos gadījumos, ja fiziskā persona ir reģistrējusies kā samnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants)
 • fiziska persona ir reģistrēts kā parādnieks uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas iesniedzēju un parādnieku reģistrā
 • pret fizisko personu ir vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām vai projektiem saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu
 • fiziskai personai ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
 • pret fizisko personu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas
 • fiziska persona ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
  • kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana vai tirgošanās ar ietekmi;
  • krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
  • izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;
  • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai proliferācijas finansēšanas, terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai
Atbalsta aktivitāte Atbalsta apmērs
jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu iegāde 4 500 euro EKII finansējums +
1 000 euro transportlīdzekļa pārdevēja finansiālais atbalsts**
lietota rūpnieciski ražota M1 un N1 kategorijas elektromobiļa iegāde 2 250 euro EKII finansējums +
500 euro transportlīdzekļa pārdevēja finansiālais atbalsts**
jauna rūpnieciski ražota M1 un N1 kategorijas ārēji lādējama hibrīdauto iegāde 2 250 euro EKII finansējums +
1 000 euro transportlīdzekļa pārdevēja finansiālais atbalsts**
īpašumā esoša M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa norakstīšana (pie nosacījuma, ja iegādājās arī jaunu vai lietotu transportlīdzekli) 1 000 euro

* - viena fiziska persona konkursa ietvaros var saaņemt atbalstu tikai vienu reizi
** - transportlīdzekļa pārdevēja finansiālais atbalsts ietver papildus atlaidi transportlīdzekļa iegādei vai citus stimulējošus risinājumi minētā finansiālā ekvivalenta apmērā. Transportlīdzekļa pārdevēja finansiālais atbalsts ir konkrēti norādīts katrai automašīnai atsevišķi.

Transporta līdzekļa iegādes kārtība


Transportlīdzekļa  izvēles nosacījumi

EKII līdzfinansēto elektromobiļu un ārēji lādējamu hibrīdauto un to pārdevēju saraksts ir publicēts tīmekļa vietnē http://ekii.lv/index.php?page=auto-iegade

Atbalsts paredzēts:

 • jaunu vai lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļu, kuriem nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 150 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamu hibrīdauto iegāde, kuriem nobraukums tikai ar enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas starp pilnas uzlādes reizēm ir vismaz 50 kilometri un maksimālais ātrums ir vismaz 90 km/h, iegādei

Iegādāties varēs tikai tās mašīnas, kas būs publicētas Fonda tīmekļa vietnē!

 

 

 

Iegādes kārtība

Fiziskā persona (atbalsta saņēmējs) aizpilda pieteikumu atbalsta saņemšanai (elektroniska forma parakstot ar elektronisko parakstu).

Pārdevējs to 5 darbadienu laikā izvērtē un, ja atbilst prasībām, tad tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanu.

Fiziskā persona vai līzinga devējs* samaksā pārdevējam pirkuma summu, atskaitot Pārdevēja atbalstu (ja tāds bija) un EKII finansējumu:

 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 4 500 euro
 • jaunu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas ārēji lādējamu hibrīdauto – 2 250 euro
 • lietotu rūpnieciski ražotu M1 un N1 kategorijas elektromobiļiem – 2 250 euro
 • papildus atbalsts par viena M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļa (ir aprīkots tikai ar iekšdedzes dzinēju un ciklā starp pēdējām trijām pamatpārbaudes apskatēm ir nobraucis vidēji vismaz 5000 km gadā) norakstīšanu, kas nodots apstrādes uzņēmumam – 1 000 euro


* - Līzinga pakalpojumu izmanto ar nosacījumu, ka transportlīdzeklis ne mazāk kā piecus gadus pēc transportlīdzekļa iegādes datuma vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km, ir atbalsta saņēmēja turējumā un lietošanā, netiek atsavināts un līzinga līgumā iekļauts punkts, paredzot iespēju atbalsta saņēmējam izpirkt transporta līdzekli!

 

 

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nosacījumi

Piecu gadu laikā kopš transportlīdzekļa iegādes brīža vai līdz brīdim, kad ar transportlīdzekli veiktais nobraukums (no brīža, kad transportlīdzeklis reģistrēts atbalsta saņēmēja īpašumā vai turējumā) sasniedz vismaz 52 000 km:

 • jāsasniedz 52 000 km nobraukums
 • jānodrošina transportlīdzekļa pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā, fiziskā persona ir iegādātā transportlīdzekļa turētājs, aizliegts ir pārdot, mainīt, ieguldīt kapitālsabiedrībā un nodot bez atlīdzības
 • netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai
 • jānodrošina transportlīdzekļa ekspluatācija atbilstoši normatīvajiem aktiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa
 • transportlīdzekļa apdrošināšana pret bojāejas riskiem