Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   EN   RU
Pastāvīgā iedzīvotāja statuss

Atbalsta saņēmējam ir jābūt Latvijas Republikas pastāvīgam iedzīvotājam.

Latvijas republikas pilsonis ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, ja vien nav ieguvis pastāvīgā iedzīvotāja statusu citā valstī.

Saskaņā ar 2006.gada 22.jūnijā pieņemto likumo "Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā", personām, kas nav Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi vai ir Latvijas nepilsoņi pastāvīgā iedzīvotāja statuss nav obligāts un netiek piešķirts automātiski. Personai, kura vēlas iegūt pastāvīgā iedzīvotāja statusu, ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un vienlaicīgi ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

  • ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu piešķir, ja persona no pieteikuma iesniegšanas brīža pēdējos piecus gadus ir nepārtraukti un likumīgi dzīvojusi Latvijas teritorijā, pieļaujot personas prombūtni ne ilgāk kā sešus secīgus mēnešus vai desmit mēnešus kopumā. Prombūtne uzskatāma par attaisnojamu, ja tās iemesls ir bijis no personas neatkarīgi apstākļi (personas slimība, nepārvaramas varas iestāšanās u.tml.). Eiropas Savienības zilās kartes turētājam prombūtne uzskatāma par attaisnojamu, ja tās iemesls ir saimnieciskās darbības veikšana darbinieka vai pašnodarbinātas personas statusā vai brīvprātīgā dienesta pildīšana, vai studēšana savā izcelsmes valstī un prombūtne no Eiropas Savienības nav bijusi ilgāka par 12 secīgiem mēnešiem vai kopā nepārsniedz 18 mēnešus. Nepārtrauktās uzturēšanās laikā ieskaita laiku, kuru Latvijas nepilsonis uzturējies citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja tas nav bijis ilgāks par pieciem gadiem.
  • Personai jāpierāda pietiekami iztikas līdzekļi gan sevis, gan ģimenes locekļu nodrošināšanai. Turklāt iztikas nodrošinājumam jābūt stabilam un regulāram, proti, pēdējos 12 mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas personai jābūt saņēmušai vismaz valstī noteikto minimālo algu, par kuru ir maksāti nodokļi. Par pietiekamu nodrošinājumu tiek uzskatīta arī pensija.
  • nepieciešamas latviešu valodas zināšanas vismaz A2 līmenī.
Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja statusa īpašnieks saņem pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kurā norādīts, ka viņš ir ES pastāvīgais iedzīvotājs. (vairāk  informācijas: pmlp.gov.lv/lv/es-pastaviga-iedzivotaja-statuss)