Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Par EKII

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma.

EKII mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu, piemēram, īstenojot šādus pasākumus:

  • ēku energoefektivitātes uzlabošana gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā;
  • tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus (AER) attīstīšanu un ieviešanu, kā arī
  • īstenojot integrētus risinājumus SEG emisiju samazināšanai.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.