Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 500 projekti novadā
  No 200 līdz 500 projekti novadā
  No 100 līdz 200 projekti novadā
  Līdz 100 projekti novadā

Latvijas plānošanas reģionu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai

  Vairāk kā 1000 projekti reģionā
  No 500 līdz 1000 projekti reģionā
  No 100 līdz 500 projekti reģionā
  Līdz 100 projekti reģionā

Projekta iesniegumu skaits pēc mēnešiem

Periods Projekta iesniegumu
skaits
EKII finansējums, euro
2022. gada marts2263 932
2022. gada aprīlis127382 948
2022. gada maijs246832 355
2022. gada jūnijs3571 187 282
2022. gada jūlijs5301 779 306
2022. gada augusts6982 486 429
2022. gada septembris7192 574 051
2022. gada oktobris7422 677 038
2022. gada novembris7052 657 582
Kopā 4 146 14 640 923

Pieci populārākie koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"17239
48503013957SIA "COMMODUS"8306
40003572541SIA "INTERSOL"6187
40203290960SIA "SAMSTAL"4132
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"4315

Pieci populārākie siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter45746
40003963966SIA "MARE VERPETE"15835
40203264864"ECOMAJA" SIA14759
40103187944SIA Property Services11693
48503013957SIA "COMMODUS"11917

Piecpadsmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"4911 308
40203250455SIA "JB SunPower"2801 271
40003824046SIA "Enefit"2201 135
40203352692Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"1531 112
42403043626SIA Solar XPro119880
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"106808
40003172209Baltijas Elektro Sabiedrība SIA83971
40103805874SIA "AK Elektro"791 006
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"631 153
48503013957SIA "COMMODUS"60888
40003341342Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energolukss"60986
40203300968SIA DCenter58975
40203247972Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKL Group"56983
40003052786Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet"541 207
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule541 028

1) - Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 66 1 371
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 9 1 754
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 22 286
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 341 3 744
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 15 93
1.6. saules elektrostacija 3945 30 411
1.7. vēja elektrostacija 0 0
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 5 195

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Aktivitāte Projekta (attiecināmās) izmaksas, EUR EKII atbalsts, EUR EKII atbalsts, %
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 338 629 176 632 52%
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 40 081 13 667 34%
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 329 279 159 448 48%
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 2 812 807 1 427 183 51%
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 32 609 17 398 53%
1.6. saules elektrostacija 30 843 839 12 773 672 41%
1.7. vēja elektrostacija 0 0 0%
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 27 997 19 598 70%

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 1 794 328 9 585 352
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 12 773 672 16 573 733
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 19 598 113 956
Kopā 14 587 598 26 273 042

4) - Indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - Indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze3681 806 139
dīzeļdegviela2554 127
sašķidrinātā gāze1919 043
ogles1843 052

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l; ogles, kg