Sākums    Lapas karte    Palīdzība    Kontakti      LV   RU   EN
Atbalsts mājsaimniecībām
Latvijas novadu karte, kuros ir sniegts atbalsts mājsaimniecībām atjaunojamo energoresursu izmantošanai
  Vairāk kā 50 projekti novadā
  Vairāk kā 10 projekti novadā
  Līdz 10 projekti novadā

Trīs populārākie koksnes biomasas katla, kas piemērots granulu kurināmajam uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
41503051118Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROSALE"4315
48503013957SIA "COMMODUS"4403
40003017954Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SB"4215

Trīs populārākie siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40203300968SIA DCenter15798
40003963966SIA "MARE VERPETE"9818
40203264864"ECOMAJA" SIA6710

Desmit populārākie saules paneļu uzstādītāji/piegādātāji, ko izvēlās iedzīvotāji dilstošā secībā

Reģistrācijas Nr. Nosaukums Realizēto projektu
skaits
Iekārtas vidējās izmaksas1)
(EUR/ 1kW)
40003032949Akciju sabiedrība "Latvenergo"2121 345
40203250455SIA "JB SunPower"1001 270
40003824046SIA "Enefit"711 044
40203352692Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAULES JAUDA"671 348
42403043626SIA Solar XPro60899
40203265802SIA "Solar Energy Latvia"56797
40103349713Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EG inženieri"351 079
40103805874SIA "AK Elektro"341 129
40103904884Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Eko Energo Saule291 065
59503004211SIA "FARADS"261 144

1) - Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās iekārtu iegādes izmaksas (neietverot stiprinājumus, montāžu, piegādi un citas izmaksas, ja tās ir atsevišķi norādītas) dalīta ar iekārtas jaudu

Vēršam uzmamību, ka izvēloties iekārtu piegādātāju, iesakām pārliecināties arī par tā reputāciju, atsauksmēm, garantijas servisu un papildus pakalpojumiem. Vides investīciju fondam nav nekāda saistība ar augstāk norādītājiem komersantiem un realizējot projektu iedzīvotāji var brīvi izvēlēties ikvienu Latvijā reģistrētu komersantu.

Projektos izvēlētie risinājumi

Aktivitāte Realizēto projektu
skaits2)
Kopējā jauda3), kW
1.1. koksnes biomasas katls, kas piemērots granulu kurināmajam 30 597
1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni 4 1 000
1.3. siltumsūknis (zeme-ūdens tipa) 2 29
1.4. siltumsūknis (gaiss-ūdens tipa) 106 1 115
1.5. siltumsūknis (gaiss-gaiss tipa) 6 40
1.6. saules elektrostacija 1563 11 697
1.7. vēja elektrostacija 0 0
2. Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide 2 50

2) - vienā projektā var būt vienlaicīgi realizētas vairākas aktivitātes
3) - aktivitātei "1.2. saules kolektoru sistēma ar akumulācijas tvertni" - tvertnes tilpums litros

Indikatīvais CO2 emisijas samazinājums projektos

Aktivitāte EKII atbalsts, EUR CO2, kg
Esoša fosilos energoresursus izmantojoša apkures katla nomaiņa4) 541 185 2 910 625
Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde5) 4 976 821 6 374 674
Pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai4) 7 677 49 924
Kopā 5 525 682 9 335 224

4) - Indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Nplatība × 100 × 0,202 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Nplatība – dzīvojamās mājas platība, m2
100 kWh/m2 – enerģijas patēriņš apkurei gadā
0,202 kgCO2/kWh – SEG emisijas faktors dabas gāzei
5 – pieci monitoringa gadi

5) - Indikatīvo CO2 emisijas samazinājumu aprēķina pēc šādas formulas:

CO2=Njauda × 1000 × 0,109 × 5, kur
CO2 – oglekļa dioksīda emisijas samazinājums projektā, kg
Njauda – uzstādītās elektrostacijas jauda projektā
1000 h – iekārtas darbības laiks gadā
0,109 kgCO2/kWh – vidējais SEG emisijas faktors elektrībai
5 – pieci monitoringa gadi

Projektos aizstātais apkures kurināmā veids

Fosilā kurināmā veids Realizēto projektu
skaits
Kurināmā apjoms6)
dabas gāze91465 520
ogles620 000
dīzeļdegviela616 205
sašķidrinātā gāze65 433

6) - projektos norādītais patērētais fosīlā kurināmā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā: dabas gāze, m3; sašķidrinātā gāze, m3; dīzeļdegviela, l